OCR Output

sist får influensan epidemisk utbredning i Råneå, som också
var den plats, der första sjukdomsfallet senast iakttogs.

I hufvudsak har således den epidemiska utbredningen
följt i samma ordning som den, hvari de olika orterna fått
första besöket af sjukdomen. Detta hindrar ju icke, att
en och annan i ögonen fallande afvikelse förekommer. En
sådan bildar Lindesbergs distrikt, der fall mycket tidigt
iakttagits, men hvarest den epidemiska utbredningen ej in¬
träffade förr än i slutet, af december, vidare Ramsberg i
Vestmanland, som till följd af ett enstaka, tidigt fall kom¬
mit mycket högt upp. på tabellen å sid. 5, men i sjelfva
verket synes varit en af de senare epidemiskt hemsökta or¬
terna i landet. På samma sätt är det med Åmål, der epi¬
demien uppträdde vida senare än man på grund af det för¬
sta der . iakttagna fallet skulle hafva väntat. Häri se vi
emellertid snarast en bekräftelse på rigtigheten af de i detta
ämve ofvan uttalade åsigterna, ity att den plats de nyss
nämnda ställena fått genom upplysningarna om sjukdomens
egentliga blomstringstid mycket bättre passar för de lagar
för epidemiens spridning, hvilka framgått ur undersökningen
i de första kapitlen, än det rum vi der nödgades gifva dem
med anledning af läkarnes uppgifter om de första säkra
fallen.

Vid cirkulärets utsändande till landets läkare tänkte
man sig ännu ett sätt att få uppgifter beträffande tiden för
ortepidemiernas inbördes ordningsföljd. Den 2:dra frågan på
brefkorten lydde nämligen: När anser Ni, att epidemien
kulminerade i Eder ort? Uti de ingångna svaren hafva
läkarne visserligen, så godt förhållandena medgifvit, uppmärk¬
sammat äfven denna fråga, men den har visat sig ganska
svår att afgöra, der statistiska sammanställningar icke ifråga¬
komma. Der mer än en läkare lemnat uppgift från samma
ort, angifva de vanligen olika tidpunkt för kulminationen,
stundom så olika, att en sammanjemkning icke synts möj¬
lig. Vidare bestämma somliga kulminationen med angif¬
vande af en viss dag, andra af en vecka,. eller med ut¬
trycket »i början», »i senare delen» af någon månad e. d.,
och ännu andra. angifva blott månaden o. sv. Med ett