OCR Output

observationer under tilläfventyrs framdeles inträffande epide¬
mier och för framtida forskning på annat håll finnas till¬
gängliga, har utrymmet här icke ansetts böra belastas med
ett vidlyftig siffermaterial från de meteorologiska statio¬
nerna.

Om det inflytande, som ett öfvervägande vistande i fria.
luften eller i bostadens klimat utöfvat på mottagligheten
för influensa, skall talas i fjerde kapitlet.

Några enskilda iakttagelser synas förtjenta att här in¬
tagas, ehuru intet kan sägas om deras innebörd. Dr H.
Benckert, Sundsvall, skrifver att influensan der i staden
började uppträda som epidemi d. 16—-18 december, hvar¬
efter sjukdomen hastigt utbredde sig, till dess att den »af¬
stannade helt plötsligt!) d. 14-15 januari efter en orkan¬
lik storm d. 12-—138». — Äfven dr H. Sörman, Marstrand,
var »alldeles bestämdt i tillfälle att iakttaga, att efter den
hårda, vestliga storm, som rasade här den 18 januari, sjuk¬
domsfallen med en gång minskades till sin freqvens» —
Dr T. Christell, Trelleborg, meddelar att »under hela epi¬
demien rådde vindstilla och ständig dimma, omvexlande med
nederbörd — — —. Kulminationspunkten inträffade i början
af januari, och epidemien- slutade -den 22 samma månad
temligen plötsligt i och med detsamma som blåst och klar
väderlek inträdde under några dagar» På landet anteck¬
nade dr CC: sista fallet likväl icke förr: änden /1-fegr: —
Slutligen säger dr O. Genberg, Haparanda, att epidemien
i hans distrikt »upphörde hastigt, sedan gynnsammare väder¬
leksförhållanden inträdt, före midten af februari.

o

5. Ortepidemierna.
Genom att ur de från landets läkare inkomna »familje¬
listorna» för hvarje ort efter veckor sammanföra alla sådana

sjukdomsfall, för hvilka insjukningsdagen angifvits, har nedan¬

1) Spärrningen af dr B. sjelf.