OCR Output

epidemien på Färöarne år 1846, då nästan hvarje invånare
på dessa var mottaglig för sjukdomen, som då ej gått der
på 65 år, och säger, att han uppfattat influensans sprid¬
ning på samma sätt som mässlingens under antydda om¬
ständigheter. . Jemförelsen är tvifvelsutan fullt berättigad.
Vi behöfva blott påminna, att berörda mässlingsepidemi på
7 månader angrep omkring 6,000 af de 17 öarnes 7,782
invånare. Mässlingens långa inkubationsstadium och öarnes
äfven sinsemellan afsöndrade läge utgöra tillräcklig förkla¬
ringsgrund till epidemiens utsträckning till 7 månader eller
tvenne månaders längre tid än som förlöpte mellan de första
fallen på de tidigast angripna och de sista på de senast
hemsökta orterna under här skildrade influensa-epidemi i
vårt land.

Det har blifvit sagdt, att iakttagelser rörande äldre
influensa-epidemiers spridning skulle nödga till antagandet,
att vinden vore smittämnets bärare, eller åtminstone att
atmosferiska inflytelser verkade sjukdomens snabba spridning.
I sin uppsats »om influensaepidemien uti Stockholm under
1836 och 1837» 1) yttrar M. .C. Retzius: »Ifrån Ystad till
Umeå är afståndet vid pass 9 geografiska grader. Öfver
dennä del af landets längd och hela dess bredd spriddes
sjukdomen mellan d. 12 och 20 januari med lika häftighet
på de ställen, der jordytan ligger 1,129 fot öfver hafsytan
såsom Jönköpings län och Falbygden, som der elevationen
endast är 300 fot etc» Härmed har dock förf. tydligen
afsett endast att visa, det hvarje ort i landet varit för in¬
fluensa mottaglig. Att smittan skulle på 8 dagar spridt
sig från Ystad till Umeå, har han så mycket mindre velat
säga, som han annorstädes i uppsatsen lemnar ganska nog¬
granna uppgifter om tiden för vissa orters angripande. Så¬
lunda var influensan i Stockholm senast d. 20/,, 1836 (sid.
265) samt omkring d. 12/ 1837 i Upsala, Karlstad, Norr¬
köping, Gefle, Lund och Malmö (sid. 267) och omkring d.
"91, i Umeå, Sundsvall och Hernösand (sid: 268). Sålunda
åtgick vid pass 23 dagar mellan t. ex. Stockholm och Malmö

DO
-3
Oo

!) Sv. Läkaresällskapets Nya handlingar II. sid.