OCR Output

o

30
231 301 1 q t

FENRIR gr hNAT

Bronkit 356 42 659 623 491 408 346
Halsfluss 76 180 249 141 Cå 65 94

Någon meningsskiljaktighet torde icke råda derom, att steg¬
ringen för sista veckan i november och de första i decem¬
ber är att skrifva på influensans skuldregister. I sjelfva
verket hade farsoten således mera än två veckor på sig att
spridas inom hufvudstaden, innan den explosionsartade ut¬
bredningen inträffade. Betänker man ytterligare, att mot¬
tagligheten för influensa är synnerligen allmän och att in¬
kubationstiden, såsom senare skall visas, är mycket kort,
gemenligen högst 2 dagar, så kan det icke längre väcka
förvåning, att sjukdomsämnet under 2 å 3 veckors handel
och vandel hunnit så mångfaldiga sig, att fallens talrikhet, ;
då sjukdomen blef föremål för allmännare uppmärksamhet |
förekom öfverväldigande. Och likväl låter det påvisa sig, |
att en tidsskillnad af några dagar förefunnits mellan epide- |
miens massuppträdande i skilda stadsdelar, hvarom hän¬
visas till det ställe, der ordningen kommer till redogörelsen
för influensan i hufvudstadens folkskolor.

I hufvudsak på samma sätt som i Stockholm synes
sjukdomens epidemiska uppträdande hafva tett sig äfven
inom andra samhällen. - Ehuru vi således måste anse
menniskorörelsen äfven inom ett samhälle såsom den väsendt¬
ligaste faktorn vid influensans spridning, är det ingalunda
vår afsigt att frånkänna luftströmmarne all betydelse. Till
och med en så utpregladt kontagiös sjukdom som smitt¬
koppor kan, enligt hvad talrika iakttagelser här och i ut¬
landet bekräfta, stundom och inom begränsade områden
spridas utan personlig beröring. Möjligen, ja låt oss t. o. m.
säga antagligen hopas, då flere influensasjuka vistas i en
skola eller i ett hus, så mycket smittämne, att det utan
direkt beröring mellan en sjuk och en frisk kan infektera
den senare. Men rollen af en väsendtlig faktor vid
sjukdomens spridning kan vinden enligt vår på före¬
gående undersökning grundade åsigt icke spela.
Dr R. Hogner erinrar om den bekanta mässlings¬