OCR Output

29

väldigande intrycket af 100- ja 1000-tals nya fall på några
dagar inom ett samhälle eller af hela skolors och fabrikers
plötsliga sättande ur verksamhet eller af underrättelserna
från när och fjerran om talrika orters samtidiga öfversväm¬
mande af sjukdomen är egnadt att i förstone leda tanken
på någon mäktig, för forskningen svårtillgänglig naturkraft,
och då ligger det nära till hands att visa hän på atmosfe¬
riska inflytelser, på hvilka vi ännu äro vana att tillämpa
skriftens ord: »vinden blåser hvart han vill och du hör
hans röst, men du vet icke hvarifrån han kommer eller hvart
han far». Men likasom ett närmare studium af epidemiens
gång öfver landet visar, att spridningen alldeles icke gått
fortare än hvarje orts samfärdselmedel tillåtit, likaså gifver
oss ett noggrannare aktgifvande på ortepidemiernas utveck¬
ling medel i händerna till förklaring af den gåtlika snabb¬
heten i deras utbredning. Hvem stod icke häpen inför de
talrika influensafallen i Stockholm den 7:de och 8:de de¬
cember och närmast följande dagar! Men läkarnes fit att
uppsöka och hopsamla tidiga fall har sedan bragt i dagen
åtminstone 92 sådana under november månad och omkring
700 under första veckan af december. Och numera tviflar
väl ingen på, att deras antal i verkligheten varit långt
större. Tager man nämligen i betraktande, huru svårt det
är att ställa diagnosen på ett influensafall, då icke förut¬
befintligheten på orten af sjukdomen är bekant, och att
fallen i början enligt läkarnes samstämmiga vittnesbörd
och dödlighetsstatistikens intyg voro jemförelsevis mycket
lindriga, så lärer man med visshet kunna antaga, dels att
många fall misskändes, dels att ett mycket stort antal sjuka
vid ifrågavarande period icke anlitade läkare. I förra hän¬
seendet kan ytterligare anföras, huruledes siffrorna under
rubrikerna »bronkit» och »halsfluss» på de officiella sjuklighets¬
listorna betydligt stego under ett par veckor, innan ännu
ett enda fall af influensa var uppfördt under denna benäm¬
ning. Följande antal fall af nedanstående sjukdomar an¬
mäldes nämligen hos Läkaresällskapet under veckorna, som
slutade :