OCR Output

28

arbetare, som längre tid vistats i skogen, sysselsatte med
skogsarbete, och under flera veckor ej träffat någon men¬
niska, utan lefvat för sig sjelfva och legat i för ändamålet
uppförda stugor på rätt långa afstånd från bebodda platser,
det oaktadt insjuknat med fullt tydliga symptom af influensa.
Särskildt ber jag få anföra ett fall. Arbetarne Anders
Gust. Larsson från Gyljens bruk och hans 2 söner begåfvo
sig den 11 febr. ut på skogsarbete till en skog, belägen
23 mil från bruket och en dryg half mil från närmaste be¬
bodda gård. Från denna dag hade dessa personer icke ens
sett någon menniska till den 27 febr., då ene sonen, 20 år
gammal, plötsligt insjuknade med alla tecken till influensa.
Under de närmast följande dagarne, den 1 och 3 mars, in¬
sjuknade äfven fadern och den andre sonen, ehuru betydligt
lindrigare, så att de nödgades återvända till hemmet, hvar¬
efter de den 5 mars kommo under min behandling. Flera
dylika fall skulle kunna anföras. Å andra sidan tyckes
influensans förhållande i Vännäs by (der den efter ett
större bröllop tog stark fart) tala för, att sjukdomen kan
spridas äfven genom samfärdsel och personlig beröring.»
Mot beviskraften hos detta fall, kan dock anföras, att influ¬
ensan enligt dr Östermans eget meddelande fans vid
Gyljens bruk redan den 18 januari, således mera än 3
veckor förr än de trenne arbetarne begåfvo sig ut på skogs¬
arbete. Det låter då tänka sig, att någon af dem redan
före affärden till skogen varit sjuk och sedan fått ett re¬
cidiv. Likaledes kunde man tänka, att smittämne medförts
från hemmet. I så fall skulle dock sjukdomsfröt i några
veckor kunna behålla sin verksamhet utanför kroppen. Om
influensasmittans egenskaper i denna rigtning kan dock intet
f. n. med säkerhet yttras.

Hvad som på de nästföregående trenne sidorna an¬
förts är allt, som ur de talrika meddelandena till Svenska
Läkaresällskapet kan andragas till stöd för den meningen,
att influensan skulle kringföras med vinden. Hufvudsakligen
är det spridningens otroliga snabbhet, som ledt till upp¬
fattningen om vindarnes medverkan i stor skala vid sjuk¬
domens utbredning. Nekas kan ju icke heller, att det öfver¬