OCR Output

27

å stadens icke planlagda område, å den s. k. Larvamöllan,
fritt belägen å Landskronaslätten, 2 å 300 famnar från ut¬
kanten af den bebygda stadsdelen. Mannen påstår sig med
säkerhet under 3 månaders tid icke hafva varit utom sta¬
den, ej heller veterligen varit i beröring med någon sjuk.
Af familjen sjuknade den 9:de och 10:de jan. tvenne döttrar».
Samme läkare anför dock flera fall, som han anser bero
på personlig beröring. Dr A. G. Hallström säger om
Silbodals distrikt (Vermland), att sjukdomen der »spridde
sig från norr mot söder och inom:samma trakt med stor
hastighet, så att inom hvarje socken samtidigt flere fall
uppträdde i vidt skilda byar och gårdar» — Öfver Hapa¬
randa hela distrikt spred sig enligt dr O. Genberg sjuk¬
domen från en by i södra delen deraf på några få dagar
till distriktets nordligaste gräns, så att knappast någon ort
gick fri, och »epidemien tyckes hafva spridt sig åt alla håll
på en gång, utan att följa vissa vägar»

Dr P. Roman, Filipstad, anför som en egendomlig¬
het, »att vid Persbergs grufvor, belägna omkring 1 mil från
staden och med ganska liflig kommunikation med densamma,
sjukdomen ej uppträdde förr än en månad senare» Må¬
hända ligger uti arbetet under jord ett moment, som gör
grufarbetare mindre utsatta för att angripas. Något dylikt
meddelas nämligen äfven från Falun, der dr P. Åkerberg
såg sjukdomen i staden i mediet af dec., men bland gruf¬
folket först d. 2—6 januari.

Olika sätt för sjukdomens spridning vid olika tillfällen
antagas af några läkare. » Dr F- Fredlund, Alftai Helsing¬
land, säger att »de fall, som kommo tidigt, gälde personer,
som varit ute och rest på jernväg, e. d., der de kommit i
beröring med personer från vidt skilda orter, d. v. s. smittan
kom genom personlig beröring, men en annan väg för smittan
måste också finnas, eljest skulle sjukdomen icke kunnat
komma upp till Finnskogen samtidigt som den uppträdde
på socknen». -— Provinsialläkaren Österman anför ett
märkeligt fall, som här intages fullständigt. -»Skäl tala —
säger han -— för att smittan i vissa fall förmedlats genom
vinden och luftens strömmar. Jag har nämligen märkt, att

.