OCR Output

26

Inga jernvägar beröra denna trakt närmare än på 3 å 4
mils afstånd. Kanske deri förklaringen.» — Ramqvilla är
den enda ort i Sverige angående hvilken underrättelse er¬

hållits, att influensa icke varit gångbar.
Såsom redan antydts, hafva några läkares iakttagelser
| ledt dem till en annan uppfattning om de medel, hvilka
äro verksamma vid sjukdomens spridning. Fältläkaren dr
A. Falck i Malmö yttrar: »Det första, d. ä d. ag HATE
städes observerade fall inträffade inom min familj. der 8
sjukdomsfall förekommo bland 15 individer, och kan med
bestämdhet sägas, att personen ifråga ej haft beröring med
någon sjuk. Det 2:dra fallet iakttogs d. ?| , å ett mycket
freqventeradt hotell, dit smittan naturligtvis kunnat impor¬
teras med resande. Men att döma af den hastighet, hvar¬
med sjukdomen spridde sig till olika lägenheter öfver hela
staden, torde en spridning genom ett direkt kontagium ej
räcka till för att förklara denna, liksom den i allmänhet
stegrade sjukligheten och den nära nog tredubblade dödlig¬
heten under influensa-epidemiens akme ej torde kunna för¬
klaras annorlunda än genom tillvaron af en genius epide¬
micus, hvarigenom äfven andra sjukdomar, oberoende af in¬
fluensan, mäktigt påverkades. Min åsigt är också den, att
det här handlar om för oss okända meteorologiska förhål¬
landen, och att stöd för en sådan kan sökas i det under
nästan hela året herskande abnorma väderleksförhållandet.»
Emellertid hafva influensafall iakttagits i Malmö redan den

åh hvilken omständighet beröfvar den här uttalade åsig¬
ten - ett... af. 'dess..-kraftigaste stöd. — Dr: :A. Gernandt i

Höganäs antecknade de första fallen d. 7|,, sedan sjuk¬
domen några dagar gått i Helsingborg. »Den kom som
en blixt från klar himmel med en mängd fall på en gång,
såsom hade en vind, mättad med sjukdomsfrön, strukit öfver
nejden.> - Och vidare: »Den hastighet, med hvilken sjuk¬
domen utbredde sig, gör för mig antagligt, att smittämnet
låg i luften.» Äfven här är numera åtminstone ett tidi¬
gare fall bekant, en resande, som sjuknade d. 12 os — Dr
J.: Brandberg, Landskrona, upplyser: -»Första fallet in¬
träffade i. .L. den 8 dec. 1889, då en 438-årig man, boende