OCR Output

STIFTET LILISH

25

båda kommit från Stockholm; den 14:de december insjuk¬
nade 6 personer, tillhörande 2 familjer i samma hus, i norra
förstaden. ;

Dr Jacob Larsson, Örebro: Det första fallet af influ¬
ensa inträffade den 12:te december, men var direkte impor¬
teradt från Stockholm. Epidemien började den 23—24 de¬
cember med vanlig hastighet.

Dr Wilhelm Winther, Ystad: Det första säkra fallet af
influensa antecknade jag den 15 december 1889 och det
andra den 21:sta, men båda hade säkerligen ådragit sig den
på annat håll, den ena i Malmö och den andra i Vollgjö.
Först den 28 syntes den ha vunnit någon utbredning.

Dr T. Falck, Kristianstad: Det första säkra fallet inträf¬
fade den 18 december. Någon fart tog sjukdomen dock icke
förr än i slutet af året, d. v. s. ungefär en vecka efter det
att en del af stadens yngre innevånare återvände från Stock¬
holm och andra infekterade orter för att i hemmen fira julen.

Dr J. Nordström, Halmstad: Första fallen af influensa
inträffade den 19:de och 20:de december, men antagligen
hade enstaka fall visat sig något förut. I tre å fyra familjer
inträffade talrika sjukdomsfall två å tre dagar sedan med¬
lemmar, sjuke i influensa å annat håll, kommit att jula i
hemmen. Så äfven hos ångbåtskommissionärer (ofta i berö¬
ring med Läbecker-båten) inträffade 12 å 14 fall.

Dr 0. Johansson, Strömstad: Första fallet af influen¬
san förekom här den 20:de december. En skolgosse, som
kom från Göteborg, fick den då vid ankomsten hit. Den
21:sta kommo två sjömän hit båda med influensa. Derefter
dagligen flera fall, särskildt efter den 26 december. Nu (24
jan. 1890) håller den sig mest på landet kring staden.

Följande meddelanden om influensans uteblifvande
på isolerade platser tala äfven i sin mån för spridning
med samfärdseln. — Dr H. Sörman i Marstrand skrifver:
»För den åsigten, att sjukdomen skulle sprida sig företrädes¬
vis genom beröring menniskor emellan och mindre genom
vinden, talar den omständigheten, att utaf de 17 personer,
som bebo fyrplatsen å Hamnskär, en mil vesterut från Mar¬
strand, ingen lär af epidemien varit angripen. Också be¬
sökes Marstrand icke särdeles ofta af fyrpersonalen.> — Dr
J. C:son Bergman meddelar från Ramqvilla den 20 febr.:
»Till denna afsides belägna landsort, södra hörnet af Vestra
härad, Jönköpings län, har ingen influensa-epidemi hunnit.