OCR Output

24

»omedelbart efter hemkomsten från Örnsköldsvik». — DEI
Lagerlöf, Kongelf: den först insjuknade var en »resande
från Tyskland». — Prof. Löwegren, Lund: »1:sta fallet
d. 14/,, hos en ögonpatient från Malmö.» — Dr Ringberg,
Höganäs: 1:sta f.d. 12/,;, »en herre, som kom resande från
Kristiania.»':==sDr 15 Jungberg, Norrtelge: »1:sta fallet träd¬
gårdsmästaren vid Rånäs bruk, som hemkommit ett par da¬

gar: förut från - Stockholm.» =:Dr P, O.: Linds i Vesterås
första pat., d..:t2:,; hade »föregående dag hemkommit från
Stockholm». — Dr Psilanders i Falun 1:sta f. d. bl va

en : »postiljon, som far med post mellan Falun och Gefle» ky
ertölander aStauluns hadegkulstaviekanat dec.
»2 sjuka, jernvägstjenstemän från Stockholm, sedan var det
lugnt till jul» 1), — Dr. Åsberg, Stjernsund, såg 1:sta f. i
»Husby d. 158/,,, en resande från Stockholm». Första fallet
vid sjelfva Stjernsund inträffade d. 6/,.. ' »En arbetare från
Sandviken (angripen d. 1214.) kom på besök till sina anhö¬
riga vid Stjernsund den "Yes Han var sjuk vid ankomsten ;
2 dygn derefter sjuknade hans broder» 1). — En af dr H.
Selldéns i Hedemora första patienter »hade ådragit sig sjuk¬
domen i Stockholm».

Ur de meddelanden från svenske läkare, hvilka prof.
H. Hildebrandsson offentliggjort i sin uppsats »sprides
influensan genom vinden» tillägges följande:

Dr J. Frykman, Karlshamn: Det första influensafallet
inträffade här den 9:de december hos en från Stockholm
hemkommen statsrevisor; efter tre dagar var han frisk. Dagen
derpå insjuknade ett, sedan flera, af hans barn. Intet fall
spordes sedan förrän omkring den 17 december, då en från
hufvudstaden anländande sjökapten här anmäldes sjuk. Den
19:de och 20:de började den egentliga epidemien.

Dr Aug. Brandt, Norrtelge: Det första säkra fall af
influensa, af mig kändt, inträffade här i staden den 11 de¬
cember. Såväl detta, som de närmast följande 15 å 20 fallen
förekommo i familjer, hvaraf medlemmar kort förut besökt
Stockholm. Det sätt, hvarpå epidemien här uppträdt, har
hos mig stadgat öfvertygelsen, att sjukdomen är af kontagiös,
ej miasmatisk natur.

Dr C. W. Engelbrecht, Norrköping: Enligt uppgift
från härvarande läkare visade sig första fall af influensa den
ll:te december, hos en person, nyss kommen från Stock¬
holm; den 12:te—13:de ytterligare 2 fall hos Personer, som

') Gefle—Dala läkareförenings prot. d. 184-800