OCR Output

ISEN

Ci Hi Ljunggren, Julita: 1:sta fallet du10|;5,; pats»Hade kort
förut besökt Stockholm». — Dr V. Mossberg, Eskilstuna
såg d. 19/,, en pat., hvilken dagen förut kommit hem sjuk
från Stockholm. — Dr Bokström, Jönköping: »Smittämnet
synes, så vidt jag förstår, följa samfärdselvägarne, och här
på platsen visar sig tydligen sjukdomens import och första
spridning varit beroende på personliga förhållanden.» — Distrl.
Ajander, Vernamo: »Första fallet af influensa här, på minst
2 mils omkrets från Vernamo köping, var en 20-årig man,
som med 'hufvudvärk, feber och frysningar d. 1543 hetakorn
från Jönköping; d. Ng a jag den sjuke, hvars åkomma
jag fann vara vinfluensa;rd: "43 insjuknade flere medlemmar
af samma familj. Tioni 38 dagar fans inom samhället, som
räknar 7 4 800 individer, knappt någon, som icke gjort be¬
kantskap med den nya sjukdomen. Och angrepos derpå i

rask följd kringl iggande bocltsät; »'— Stadsläkarens 5. V.
Riets i Ronneby första patient var kommen direkt från
Stockholm. — Dr O. Blomberg säger i ett bref: »Hvad

spridningssättet beträffar bör nämnas, att jag efter ett par
timmars sammanvaro med en bekant, som nyliken besökt
Stockholm och der känt sig illamående med ”värk i hela krop¬
pen” m.. m., med. all. säkerhet var den förste, som, insjuk:
nade i epidemien och med ganska häftiga symptom. Dagen
efter insjuknade min hyresvärd och snart äfven hans familj.
Sedan bröt epidemien lös i snart sagdt alla ändar af staden
och med ” otrolig hastighet.» — Dr Ljungberg, Göteborg,
har ofta observerat, att »sjukdomen införts i familjen af nå¬
gon medlem, som har sina göromål utomhus såsom familje¬

fadern eller någon af tjenstefolket». — Dr Joh. Collin,
Helsingborg: »Det första fallet var en handelsresande, som
Bitkora, sjuk från... Stockholm a Diatel. -Kulnelt Är
»Det första fall, som kom under min behandling (d. ?9,,)

tyckes en provisor från Eslöfs apotek hafva importerat ge
Malmö. Symptomen voro hufvudvärk och mattighet samt
omkring 40” feber. Inom en vecka hade hela apoteksper¬
sonalen varit på liknande sätt angripen. Ingen låg mer än
2 dagar. Liknande lätta fall förekommo i köpingen och dess
omnejd mellan jul och nyår temligen talrika. Efter den 1
jan. blefvo influensafallen både talrikare och svårare.»

Dr A,. Södermark, Borås: 1: fila fallet »import från Stock¬
holm» d, 2,3, det följande d. ?23/,,, — Dr W. Granberg,
Nyköping: 1;sta. fallet. d. 1"|,a en qvinna, »som varit i
Stockholma>a...— Dr A. Ihrfors, Vesterås: 1:sta: pat. d. 20,

han »återkom efter några dagars vistelse i Stockholm». —

Dr C. Ortman, Nordmaling: 1:sta fallet sjuknade d. ?2,,

Penn