OCR Output

22

stone i detta fall försiggått längs efter de vanliga färdvä¬
garne.»

Kyrkobesök uppgifvas på landsbygden hafva förmed¬
lat sjukdomens spridning (K. Backlund). Vidare bröllop
(0: Österman) och dansgillen (P. Silfverskidld) 1).
Hemvändande arbetsfolk har ock ansetts medföra sjuk¬
domen. I detta afseende skrifver t. f. provinsialläkaren K.
V. Bergsten: »Influensans första uppträdande inom Lek¬
sands distrikt kan med största grad af sannolikhet uppgifvas
till. juldagen den-25 dec. 1889, medförd af den från alla
möjliga håll af Sverige till Dalarne hemvändande allmogen.
Den kulminerade omkring den 2 och 3 jäv 189024 tvi
många fall omtalas äfven, huru på julbesök kommande stu¬
denter och andra medfört sjukdomen till sina anhöriga uti
aflägsna landsorter.

Slutligen intaga vi här en förteckning öfver en mängd
tillfällen, då läkare iakttagit bestämda fall, förmedelst hvilka
de anse, att smittämnet förts till de resp. orterna. Flera
dylika återfinnas annorstädes i detta arbete.

Dr R. Ygberg, Uddeholm i Vermland, såg första fallet
de hos en person, som då hemkora, från Stockholm.
— Dr A.Eckerbom, Örebro, omtalar tvenne fall. 1:o Om¬
kring mediet af dec. 1889 ankom från Stockholm en ång¬
båtsstyrman till sina anförvandter i Askers socken, 1 mil
från Kilsmo 'jernvägsstation: Styrmannen var vid hemkom¬
sten frisk, och influensa fans icke i trakten. Dagen efter
hemkomsten sjuknade han i nämnda sjukdom, och inom 8
dagar derefter lågo 20—30 af hans närmaste grannar i byn
uti influensa. 2:0 Den 161, kom RB. W. från Stockholm fill
Hofva i Vestergötland, hvarest intet fall af influensa yppat
sig. Han sjuknade samma dag, och den 18:de dec. sjuk¬
nade hans i Hofva bosatte broder samt efter honom största
delen af familjen, den ene efter den andre, alla i influensa.»
FU s VW etbergren, Arhogar »Det första ar mig säkert
iakttagna influensafallet i staden (d. ??1;0) gälde en person,
som nyss hitkommit efter besök på smittad ort (Malmö);
först en vecka senare utbröt sjukdomen plötsligt med en
ytterlig freqvens: likformigt öfver hela: staden.» —- Distrl.

') Händelsen meddelas utförligare längre fram.