OCR Output

1] ETT TIKILA
PST

21

hemmansegare E. 8. från Näset i Bodum förs., till hvilken
jag blef hemtad den 16/,,. Han hade dagen förut insjuk¬
nat med intensiv hufvudvärk och kräkning och haft mycket
svåra plågor i ryggen, armar och ben. Vid mitt besök
hade plågorna redan något aftagit, men han var besvärad
af svindel vid minsta rörelse och t. o. m. utan sådan. Ett
stycke väg från detta ställe ombads jag att besöka post¬
stationsförestånderskan fröken B., som också en dag lidit
och ännu var besvärad af samma symptom som S. Dessa
håda hade bevistat Fjellsjö marknad, som hålles i Backe by
den 9—14 dec., och dit komma resande från såväl Hernö¬
sand som Sundsvall och för resten alla kanter af vårt land.
I Backe kallades jag först den 13/,, på sjukbesök hos en
handlande E. E., der dagen förut 5 personer insjuknat i
tydliga symptom af influensa, och samma dag äfvenledes
till ett annat hem, E. O. R:s i Backe, der 2 pigor insjuk¬
nat i samma åkomma, likaledes dagen förut. Den 19:de
sjuknade ytterligare 2 personer hos BE. E. -— Att märka
är, att hos dessa familjer inlogera sig en massa marknads¬
resande och antagligt är, att smittan kommit med dem. —
— — Influensan utbredde sig snart ganska hastigt öfver
distriktet.» — Dr A. Tengman skrifver d. MS 0 TRA
Åsele: »Sjukdomen började här vid nyåret samtidigt dermed,
att folk hitkom till marknaden, som då hålles. Nöderifrån
ankomna personer voro redan vid hitkomsten eller på vägen
hit angripna. Så vidt jag hittills utrönt, spred sig sjuk¬
domen med från marknaden till byarne återvändande per¬
soner, och då sjuknade snart sagdt hela byar. Inom många
stora familjer hafva alla varit sjuka, på en del ställen nästan
samtidigt, på andra mera successivt.» — Slutligen innehåller
ett bref af den 309/. från prov.läkaren P. F. Lundqvist:
»Marknaden här i Lycksele började den 8 jan. omedelbart
efter en dylik i Åsele. Det första säkert igenkända sjuk¬
domsfallet var provisorn från härvarande apotek, som ome¬
delbart efter hemkomsten från Åsele, hvarest han biträdt
under marknadsbrådskan, insjuknade. Som dessutom båda
marknaderna besökas af till största delen samma handlande,
synes mig ej tvifvelaktigt, att infiuensans utbredning åtmin¬