OCR Output

20

lands och Stora Bergslagsbanan) och sedan på sidorna derom
inåt den öfriga landsbygden, oberoende af lokala förhållan¬
den i öfrigt» (L. GG: Örtengren). Dr 0. Norstedt såg
första fallet i Grangärde distrikt i närheten af Ludvika
station och dr H. Selldéns första fall i Hedemora, d. + av .
var i stationshuset derstädes. Från Skene meddelar dr 0.
Frölich: »influensa-epidemien hitkom d. 20 dec. 1889, tyd¬
ligen på vägen från Borås, följande jernvägen, i det den
nådde distriktets norra del cirka 14 dagar förr än dess södra
del.> - Provinsialläkaren Casimir Bergh såg första fallet
d. 20/7 > vid Mellerud jernvägsstation och dr A. Lindstein

112
i Ljusdal det första d. Vägg i Ljusdals: stationshus== Dr
A: P. Westerberg i Falköping såg första fallet d. 10/,,
vid Ranten (= Falköpings jernvägsstation) och det första i
sjelfva staden. di=+3/13.

Distriktsläkaren J. Ajander i Vernamo »vet säkert 1)
att på en väglängd af 80 km. utmed Halmstad—Nässjö
jernväg de första influensafallen uppträdde vid stationerna,
och först derefter visade sig sjukdomen i bygden på ömse
sidor om jernvägen». — Också har jernvägspersonalen i all¬
mänhet varit mycket tidigt och mangrant angripen. Så
berättar dr O. Blomberg, att större delen af personalen
vid Kristianstads—Hessleholms-jernvägen jemte familjer in¬
sjuknade vid epidemiens början i orten. Dr Eckman i
Örebro behandlade en jernvägskonduktör, som bestämdt sade
sig hafva sjuknat den 3/,,, efter att i Hallsberg hafva un¬
der tjenstgöringen summanträffat med yrkesbröder från Stock¬
holm, hvilka redan då skola hafva varit sjuka. Dr Emil
Nilsson i Ystad anför, att af dervarande jernvägspersonal
lokomotivförare, konduktörer m. fl. mangrant sjuknade.

I de glest befolkade Lappmarkerna och derintill stö¬
tande landsdelar erbjödo marknaderna ett medel att spåra
smittans vägar. Trenne läkare hafva lemnat i detta hän¬
seende intressanta meddelanden. Prov.-läkaren W. Eng¬
lund i Backe (Ångermanland) skrifver, att det första säkra
influensafall i distriktet, hvarför han blef rådfrågad, »var en

1) Kursiveradt af dr A.