OCR Output

19

Emellertid behöfde farsoten endast en månad, efter det
den tagit fart i Stockholm, för att samtidigt och i alla rigt¬
ningar utbreda. sig öfver hela det vidsträckta område af
landet, som är försedt med jernvägar. Hon hann lika fort
till Sollefteå och Örnsköldsvik som till Visby, Malmö och
Göteborg, lika fort till Sundsvall och Hernösand som till
Karlskrona och Venersborg, lika fort till: Östersund som till
Vexiö, "Halmstad och Uddevalla, 0. s. v. -Men der jern¬
vägarne upphöra, der blifver spridningen också vida lång¬
sammare. Det är blott 5 å 6 mil mellan Örnsköldsvik och
Nordmaling, men sjukdomen kom till sistnämnda ställe nära
3 veckor senare än till det förra, och derpå iakttages hela
vägen norrut samma saktare tågordning, så att Luleå upp¬
nåddes först den 17 januari och Råneå den 25 s. m.

Att hastigheten af epidemiens utbredning varit
beroende af samfärdselmedlens beskaffenhet Synes
väl sålunda oemotsägligt och bekräftas af iakttagelser
från andra håll. Den i ämnet hållna diskussionen i finska
läkaresällskapet 1). synes mig tydligt visa, att epidemien i
Finland framskridit på alldeles samma sätt som i Sverige.
I Danmark egde samma förhållande rum 2). Då emellertid
iakttagelser från äldre influensa-epidemier ofta ledt till en
annan uppfattning och äfven nu vigtiga stämmor nästan
öfverallt uttalat sig för ett annat spridningssätt, torde det
icke vara utan intresse att här ur läkarnes meddelanden
till Sv. Läkaresällskapet sammanföra en mängd enskilda
hithörande iakttagelser. Det öfvervägande flertalet häraf
bekräfta åsigten om spridningen med samfärdseln. De få,
som gå i annan rigtning skola ock samvetsgrannt intagas.

Beträffande först jernvägarnes betydelse som spridnings¬
medel för influensan är följande anmärkningsvärdt.

I Karlskoga distrikt visade sig »de första misstänkta
fallen vid Degerfors och Bofors jernvägsstationers (K. Wi¬
strand). I Filipstads provinsialläkaredistrikt »synes smitt¬

ämnet hafva spridt sig längs efter jernvägarne (Östra Verm¬

') Sällskapets handlingar, marshäftet 1890.
”) Den danske Fellesforskning angaaende Influensaepidemien af A.
Ulrik. Kobenhayn 1890.