OCR Output

18

Malmbergs årsberättelse från Jönköpings provl.-distr. till
K. Medicinalstyrelsen (hvilken han benäget stält till för¬
fogande) synes, att samma förhållande egt rum äfven der.
Likaså i Askersund, der dr Malmgren fann sjukdomen
flere dagar senare i byarne vester och söder om staden än
i denna sjelf. Motsatsen eller att landsbygden hemsökts
före staden uppgifves endast från Säter. Dr N. Palm¬
qvist 1!) derstädes såg näml. 12 fall från landsbygden, innan
han d. 27/., iakttog det första i staden. Härom yttrar
läkaren: »Att epidemien började först på landsbygden synes
motsäga antagandet af sjukdomens kontagiositet och sprid¬
ning utefter trafiklederna. Men detta är blott skenbart.
Faktiskt är samfärdseln med kringliggande städer och större
platser lifligare å landsbygden än i vår lilla stillsamma
stad.»

Vid närmare studium af kartan och läkaremeddelandena
finner man vidare talrika exempel på huruledes afsides lig¬
gande ställen jemförelsevis länge kunnat undgå sjukdomen,
oaktadt afståndet från dem till större, tidigt angripna orter
icke varit långt. I Katrineholm var influensan: d. ?/,a¬
men i! Bie, 2 mil norr om stationen, först id.:2?/,;, (dr
A. Levin) och i skogarne söder derom först vid nyårstiden.
Kalmar' angreps d. 9/,,, men Borgholm på Öland först i
början af januari. I Söderåkra kulminerade epidemien >»
de byar, som äro i liflig förbindelse med städerna (Kalmar,
Karlskrona, ”Vexiö)j,i 1:sta och 2:dra veckan: af januari, i
de mera afskilda byarne i 2:dra och 3:dje veckan» (P. Pradon).
Till Hofva i Vestergötland importerades visserligen ett fall
d. 18/.,, men först d. ?/, såg provinsjalläkaren första fallet
på bygden. Karlstad hade sjukdomen i mediet af dec., men
först d>+/, såg dr O.: Cederström ett fall på den 13 mil
vester om staden liggande Bråte gård, der han är bosatt.
Från Burträsk skrifver dr E. Höeggström: »Influensan
uppträdde här minst 14 dagar senare än i grannstäderna
Umeå (12 mil aflägsen) och Skellefteå (4 mil härifrån)» o. s. v.
; 1) I Gefle— Dala Läkare- och Apotekareförenings protokoll vid mötet

i Falun d. !"|, 1890.: Protokollet har' genom dr H. Selldens välvilja

varit mig tillgängligt.