OCR Output

upp i Norrland, så att epidemien från sydligare Sverige
mött den från Finland i Råneå eller trakten deromkring.

Takttagelserna öfyer influensa-epidemiens gång i Norr¬
land och norra Dalarne bekräfta således, att influensan
spridt sig långsammare, der kommunikationerna varit mindre
utvecklade och befolkningen glesare. Vidare kan af dessa
iakttagelser slutas, att epidemien skridit fram från
en ort till en annan högst så hastigt, som 'sam¬
färdselmedlen tillåtit en menniska att färdas, men
vanligen långsammare.

Tiden för influensans qvardröjande i landet skall af¬
handlas i sammanhang med redogörelsen för ortepidemierna.

2. Samfärdseln och atmosferiska inflytelser.

Den nu skildrade gången af influensa-epidemien öfver
landet talar omisskänneligen för en spridning med den
menskliga samfärdseln. Tidigast angripes hutvudstaden (och
det vid inloppet dit liggande Vaxholm), som står i lifligare
beröring än något annat ställe i Sverige med våra östra
grannländer, hvilka före oss voro hemsökta af farsoten.
Dernäst yppa sig fall i de med hufvudstaden medelst
jernväg direkt förbundna större provinsstäderna, å större
Jernvägsstationer samt på ställen i Stockholms omedelbara
närhet. Sedan angripas samtidigt talrika orter i skilda
delar af landet och alltjemt på det sättet, att större be¬
folkningscentra uppnås före mindre och platser med jern¬
vägskommunikation tidigare än orter utan sådant samfärd¬
selmedel. Beträffande sju städer framgår af läkarnes med¬
delanden icke blott, att de angripits tidigare än kring¬
liggande landsbygd, utan äfven huru mycket tidigare fall
observerats i städerna än på landsbygden. Tidskilnaden an¬
gifves sålunda: Örebro, början af dec.—d. 81.3; Söderköping,

d. 18). —d. ölen skilOköping, Ad. 2 ostd 15! yo
I FRTAE T. 3 1 "A 4 .
rt lags Nenersborg, d. SC gun lagt, KUNSSPACKAsA:
26| de ER 8] 5 ;
ho Ad. t,; Falkenberg, d. 81, ,—d. 15] paint a I0 gi

2