OCR Output

än i Örnsköldsvik och Sollefteå m. fl. tidigt hemsökta orter.
Men vid nästföljande ställe utmed kusten, hvarifrån uppgift
lemnats, "Nederkalix, var influensan säkert: den 2 jan:
1890, således mera än 3 veckor: tidigare än i Råneå. Vid
samma tid var också Haparanda säte för epidemien. I
Pajala, 16 mil norr om Haparanda och den nordligaste
ort, hvarifrån underrättelse föreligger, inträffade influensafall
visserligen först den 10 jan. och i Öfverkalix först den
17 jan., således senare än i närmast liggande kustorter,
men likväl tidigare än i Råneå. Detta våra nordligaste
orters jemförelsevis tidiga insjuknande skulle naturligtvis
på det bestämdaste tala mot att smitta ditförts medelst
den menskliga samfärdseln, om andra vägar icke funnes än
de, som "leda upp efter norrländska kusten. Vi hafva då
naturligtvis att tillse, om farsoten kunnat komma från
Finland.

Härutinnan yttrar droR. Hogner i Nederkalix i sin
redogörelse för influensan på orten: »Sjukdomen kom all¬
deles bestämdt från Haparanda (resp. Finland) och gick
vägarne utefter. De ställen, som lågo längst bort från
Haparanda och Finland angrepos senast; de närmaste först».
Dr N. Dallby i Råneå säger: »De första fallen voro i
byar, som äro belägna mot Nederkalix-sidan. Med all sanno¬
likbet kom sjukdomen hit norrifrån, d. v. s. öfver Haparanda
och Nederkalix. Från kustbyarne spred han sig så små¬
ningom upp efter vattendragen» -—- Ett alldeles afgörande
bidrag till bedömande af denna fråga finna vi uti de upp¬
lysningar dr Holmberg i Helsingfors insamlat beträffande
influensans gång öfver Finland!) Enligt dessa kulminerade
influensa-epidemien i Torneå (blott genom Torneå elf skild
från Haparanda) redan under veckan 29 dec. 1889—4 jan.
1890, och i Rovaniemi socken af finska Lappmarken påträffa¬
des de första influensafallen under juldagarne. Det lider således
intet tvifvel, att epidemien mycket väl kunnat spridas och
säkerligen också spridts öfver från Finland till orterna längst

1) Finska Läkaresällsk: handl. 1890, sid. 187.