OCR Output

13

ungefär hälften så långt från Backe, der influensan upp¬
trädde den 15 dec., iakttogs första fallet d. 31 dec., således
nära en månad senare än i Sollefteå och en half månad
senare än i Backe. Det visade sig samtidigt med att ett
flertal handlande från sydligare orter anlände till en marknad
i Åsele den 3 januari. — Till det 8 mil i nordostlig rigtning
från Åsele och liksom detta ställe ungefär 13 mil från
kusten belägna Lycksele kom sjukdomen några dagar
senare, likaledes samtidigt med nyssnämnda marknadsresande,
hvilka från Åsele begåfvo sig till marknaden i Lycksele
den 8 januari. I Glommerträsk, äfvenledes inuti landet
och ytterligare 8 å 10 mil nordostligare var sjukdomen den
17 januari.t)

Utefter kusten finna vi efter. Nordmaling Umeå
tidigast angripet nämligen den 2 januari?), således jemt en
månad senare än det 10 mil sydligare liggande Örnsköldsvik.
Derpå kom turen till Ånäset och Skellefteå (d. 8 jan..
Burträsk, som ligger ungefär midt emellan dessa ställen,
men några mil från kusten, fick besök af influensan först
den 19 januari. — Gå vi längre norrut efter kusten, finna
vi fall i-Byske».d.. 15, och i Piteåsdenz 21,

Det förut påpekade förhållandet, att folkrikare ställen
tidigare angripits än glest bebodda, finna vi här åter.
Piteå, ehuru några mil nordligare än Byske, får sjukdomen
tidigare, Skellefteå angripes samtidigt med det 5 mil sydligare
Ånäset, och måhända hade man i Umeå sjukdomen lika tidigt
som i Nordmaling.

I Luleå observerades sjukdomen första gången den
17 januari, således 5 dagar senare än i Piteå, och i Råneå,
3 mil norr om Luleå, den 25 januari.

Hittills har, såsom vi sett, regeln varit. den, att ju
längre norrut, ju längre från epidemiens första härdar i
landet ett ställe legat, desto senare har sjukdomen hunnit
dit. I Råneå visade den sig sålunda 7 å 8 veckor senare

') Se Hildebrandsson l ec sid. 367. >?) Dr G. Waldenström
uppgifver ett fall »kring den 20 dec. 1889», men tillägger, att han ej kan
angifva bestämd datum. Tvänne andra läkare på platsen uppgifva sina
första fall bestämdt till resp, d. 2:a och 5:te januari.