OCR Output

Göra vi nu en sammanställning öfver de intill och
med den 20 dec. angripna: orterna utom Vaxholm och
Stockholm, så framgår deraf, att

med jernvägsstation försedda äro... 108 = 83,7 0/

MVAN”JÖrnvVÄgsElötsör JMG, ArNgeELULnon Aila HÖIbee;
af alla de ställen, från hvilka uppgift ingått. Dessa äro
nämligen 129 vid jernvägsstation och 94 utan sådan.

Ibland de 153 under de 20 första dagarne i december
angripna ställena voro:

BLGUGTA ART ROME MRI Sk 695 NBA

landtdistriktet eller -ställen BOLSSUGLjeaH
af de städer och landtdistrikt, från hvilka meddelanden in¬
kommit eller 85 af den förra och 139 af den senare kate¬
gorien.

Af denna sammanställning synes framgå, att i allmän¬
het orter vid jernvägsstation, således med lätta
kommunikationer, tidigare fått besök af sjukdomen
än ställen utan direkt jernvägsförbindelse med andra platser.
Vidare kan man deraf sluta, att städer, således större
befolkningscentra' lättare angripits af influensa
än glesare befolkade orter.

Under de - återstående 11 dagarne af december månad
observerades de första influensafallen på 46 mestadels smärre,
eller från de stora kommunikationsvägarne aflägset liggande
orter. Mest betydande bland dem äro Ystad och Arboga.
Vid jernväg ligga 22 af dessa ställen, deraf 7 i Skåne;
men de återstående 24 mera aflägset från sådan kommunika¬
tionsled.

Vi finna nu, vid slutet af december, så godt som hela
södra och mellersta Sverige öfversvämmadt af influensan.
I Vermland har sjukdomen hunnit ända till nordligaste
delen (Dalby distrikt) och i Dalarne till Leksand, Mora
by och Malung. I Vesterbotten hafva de första fallen
iakttagits i Nordmaling och Åsele, men heia landet norr
derom är ännu fullständigt fritt.

Första dagarne af januari 1890 kom farsoten till Borg¬
holm på Öland, landsbygden kring Kungsbacka, Bråte
egendom i Vermland (Segerstads socken), Årjeng, lika¬

Os