OCR Output

en betydande spridning öfver södra och mellersta Sverige.
Enligt brefkortsvaren från läkarne inträffade då de första
fallen på 33 särskilda orter, hvilka äro uppräknade i tabellen
sid. .4j,:5.: — rAfidessa, 33 ..platser ligga, 27 eller-82 procent
vid jernväg. Till de öfriga 6 höra Dalarö, Gustafsberg
| (Vermdö) och Drottningholm, hvilka i Stockholms omedel¬
| bara närhet liggande ställen med hufvudstaden stå i daglig
liflig kommunikation. Dit hör äfven Hernösand-), hvilken
stad, såsom vi nyss hafva sett, också hade ångbåtsförbindelse
med Stockholm. De återstående tvenne orterna äro Marie¬
fred vid Mälaren och Julita?) i Södermanland, ej långt
från Vingåkers jernvägsstation. — Utaf de 33 platserna voro
| 20 städer, bland hvilka Landskrona, Karlskrona, Kalmar,
Venersborg, Linköping, Norrköping och Falun. Vidare
| 9 jernvägsstationer, som ej äro städer, bland andra de bety¬
dande Nässjö, Katrineholm, Krylbo och Bollnäs. I
denna grupp hafva vi således företrädesvis större befolknings¬
| eller trafikeentra samt ställen, som ligga nära Stockholm
| eller i öfrigt dermed befinna sig i liflig kommunikation.
Epidemiens utbredning fortskrider derpå ännu raskare,
| så att de första fallen under följande 5 dagar, den 11—15
| dec., antecknades på ej mindre än 50 ställen, spridda öfver
I
|

hela landet, undantagandes nordligare delarne af YVermland
och Dalarne samt Vester- och Norrbotten. Bland dessa
| 50 ställen finna vi 30 liggande vid jernväg och 20 på något,
| vanligen kort, afstånd derifrån. Städer äro 18, flertalet
| mindre landsortsstäder; bland de större märkas endast
| Helsingborg, Lund, Vesterås och Karlstad.
| Efter ännu 5 dagar eller d. 20 dec... äro ytterligare
| 58 platser inom nyssangifna område angripna, deraf 39 vid
| jernväg och 21 städer, bland hvilka vi finna alla de åter¬
stående af de icke tidigare smittade större landsortsstäderna.
eller Kristianstad, Halmstad, Uddevalla och Eskils¬

tuna.

1y Se noten & sid. 2) Fallet importeradt. Derefter synes intet
nytt förekommit förr än d. ?$|,, (Levin i Sv. Läkaresällsk. förh. 1890
sid. 49.)

9 CIKSK Ka IK ILSKA LILI ISTART TI ICODUORIEROREEIIT eitieiejeleje IT