OCR Output

11

komma i betraktande, alldenstund de vigtigare platserna på
Finlands vestkust blefvo temligen sent FE exempel¬
RSS VaSAT EP RAT IOK Björne börgTodt vip 1) Om sam¬

färdseln fört smitta till de nämnda fiotrlåndska städerna,
kan hon näppeligen hafva kommit från annat hbåll än
Stockholm. Någon svårighet att förklara öfverförandet finnes
också uppenbarligen icke beträffande någon annan ort än
Örnsköldsvik, som ligger vid pass 3 + nymil från dåvarande
ändpunkten för norra stambanan, Anundsjö, och som så
vidt bekant, icke heller haft direkt ångbåtsförbindelse med
Stockholm. Med anledning häraf tillskref jag dr. K. Back¬
lund och anmodade honom att lemna närmare upplysningar,
rörande det anmärkningsvärdt tidiga uppträdandet af epi¬
demien i nämnda köping. TI sitt svar skrifver han:

Min hustru och jag besökte under senare delen af
nov. Göteborg, ..På-återvägen- anlände yr:d, 53/;,-£ mm. till
Stockholm, bodde på hötel Kung Karls Annex och afreste
d. 29/,, på morgonen i sällskap med en fröken W., som
vistats i hufvudstaden för en operation och bott på hötel
Germania. På hemvägen insjuknade fröken W. natten till
d. 30/,, i Bollnäs och var vid framkomsten till Anundsjö
(nordligaste då befintliga stationen på norra stambanan) d.
Ean JONGATANAE SJUKT 2DS0- gg INSJUKNAde Mn. hUStru;s
d. £/,, 4 mina barn och en ung dam i familjen: Samtidigt
sjuknade fera personer bland fröken W:s slägtingar samt
hos sågverksegaren L., som jemväl var i ressällskap med oss
från Ånge till Anundsjö. Å sistnämnda station qvarglömdes
en gofkudde, som tillvaratogs af en handlande K. Kudden
hade under resan begagnats af fröken W. Herr K. tog sig
en middagslur på den och fick influensa likasom sedermera
hans familj. De häftiga sjukdomsfallen i min familj voro
för mig en gåta, tills jag af tidningarna erfor, att influensa
utbrutit i Stockholm, då saken blef mig klar. Vi hafva gå¬
lunda fått influensa från Stockholm samtidigt med dess ut¬
brott derstädes.

Svårligen torde någon befogad invändning kunna göras
mot dr Backlunds slutsats.
Under dagarne den 6—10 december vann sjukdomen

1) Finska Läkaresällsk. handl. 1890, sid. 186 o. 187.

rn