OCR Output

IILIKGE NIE

10

Under dagarne d. 1—5 dec. uppgifvas fall af influensa
hafva visat sig på 13 ställen. Hit höra främst städerna
Malmö, Göteborg, Örebro, Upsala och Gefle, hvilka
alla stå i ytterst liflig, daglig jernvägskommunikation med
hufvudstaden och äro att räkna till Sveriges förnämsta be¬
folkningscentra. Antages samfärdseln vara det medel, hvari¬
genom influensan sprides, så kan det således icke förvåna,
att just dessa städer blefvo de i andra rummet hemsökta.
Vidare hör hit Visby. Äfven denna stad står i direkt för¬
bindelse med Stockholm. Enligt uppgift från hamnkontoret
i" Stockhölm ”afgingo ångfartyg "till Visby de>?8/,,+ 505
27/ och t/7,.- Om emellertid "smitta öfverförts på denna
väg eller på någon annan och från annat håll, måste lemnas
derhän. Ytterligare komma Björnlunda, en jernvägsstation
ej långt från Stockholm, samt Marstrand och Lindesberg.
De tvenne senare ligga visserligen icke vid våra lifligaste
kommunikationsvägar, men dock så, att smitta kunnat me¬
delst samfärdseln så tidigt ditföras. Marstrand har daglig
ångbåtsförbindelse med Göteborg, på hvilken väg stadsläka¬
ren i Marstrand också anser sjukdomen hafva kommit, och
Lindesberg ligger vid jernväg. Slutligen befinna sig bland
de tidigt angripna orterna de norrländska städerna Hudiks¬
vall och Sundsvall samt köpingarne Sollefteå och Örn¬
sköldsvik. De tre förstnämnda hafva jernvägsförbindelse
med Stockholm: Äfven fortgick under den tid, som här synes
böra ifrågakomma, ångbåtstrafiken mellan Stockholm och
Norrland. Hamnkontoret i Stockholm upplyser nämligen, att

(RETT aLSIOR I ångbåt till Gefle—Sundsvall samt 1 till Gefle,

TS 1 ? » Gefle, 1 till Gefile—Hudiksvall
och 1 till Sundsvall — Nyland,

VE » NSundsvall-—Nyland,

d. 39 SS ge » » Hudiksvall, 1 till Hernösand och
1 till Gefle,

EEE PERRERNSRNrEN SPN CrOe:

er törer » » Gefle—Sundsvall.

Ångbåtstrafiken mellan Finland och Norrland fullgjor¬
des under samma tid af 6 ångfartyg, men synes ej kunna