OCR Output

Ö

I detta sammanhang förtjenar omnämnas ett af dr
M. Sondén inberättadt fall. En tjensteman vid Stockholms
tullstation påstår sig bestämdt hafva haft influensa i sista
veckan af oktober, hvarefter hans af 3 personer bestående
familj angreps under november månad. Ett gängse rykte,
att tullpersonalen i Stockholm öfverhufvudtaget skulle varit
tidigare angripen än andra, säger sig dr Sondén, som är
denna personals läkare, deremot icke kunna bekräfta. — Prof.
Murray 1) meddelade d. +|, 1890 i Svenska Läkaresällskapet,
att den ryske läkaren. dr B. i mediet af. november, sjuk i
influensa, ankom till Stockholm direkt från S:t Petersburg
för att arbeta vid gymnastiska centralinstitutet, samt att
första fallet bland institutets personal träffade en af dr B:s
lärare, kapten S. Detta sjukdomsfall jämte ett annat, kap¬
ten S:s tjensteflicka, inföllo d. ARA och .d. NE enl. dr
G. Westfelt, som vårdade de sjuke. — Dr G. Th. Säll¬
berg har meddelat, att han d. 3/,3 kallades på sjukbesök
till ett i hamnen liggande fartyg från Aland, der 5 af be¬
sättningen då voro angripna af typisk influensa.

Utan att vilja påstå, att just dessa fall utgjort utgångs¬
punkt för epidemien i Stockholm, torde man vara fullt be¬
rättigad att säga, att den i Vaxholm och Stockholm i
november 1889 började influensa-epidemien utgör
en omedelbar fortsättning af den tidigare i Ryss¬
land och Finland gängse farsoten.

Om det var förenadt med stor svårighet att konstatera
de första fallen i hufvudstaden, så kan detta i allmänhet
icke sägas varit händelsen på öfriga orter i landet. Under¬
rättelsen om sjukdomens uppträdande i Stockholm och dess
symptom spred sig snabbt i början af dec., så att man med
mindre tvekan annorstädes. kunde ställa diagnosen, då ett
fall yppade sig, likasom man ock ferestädes torde hafva
väntat besök af epidemien och sålunda var beredd på att
få se influensafall. På grund häraf torde landsortsläkarnes
uppgifter angående tiden för första fallen på de resp. orterna
kunna anses som på det hela taget ganska tillförlitliga.

El