OCR Output

ett af dr S. v. Hofsten från Mästersamuelsgatan n:r 35
samt ett par af dr A. Berlin anmälda.

Vi framställa redan här den frågan: hvarifrån kom
sjukdomen till de först angripna platserna i Sverige? Här¬
vid torde den åsigt kunna lemnas helt och hållet derhän,
enligt hvilken influensa skulle kunna autoktont uppträda
hvar som helst. Frågan om vindens möjliga betydelse för
sjukdomsämnets spridning skola vi senare egna nödig upp¬
märksamhet. Här vilja vi blott erinra om hvarest sjuk¬
domen fans, innan den uppträdde i Sverige och öfverväga
möjligheten af smittas hitförande genom samfärdseln. Det
är härutinnan bekant, att en influensa-epidemi herskade i
vissa delar af Ryssland och särskildt i S:t Petersburg under
oktober och november månader 1889. Vidare veta vi, att
Finland och i första rummet de nära Ryssland liggande
städerna Viborg och Sordavala, angrepos i början af novem¬
ber eller slutet af oktober 1). I Helsingfors tillkännagåfvos
80 influensafall under veckan d. 24—30 november 2). I Åbo
förekommo enstaka fall under sista dagarne af november;
sedan anmäldes d. 1—7 dec. 432 fall, d. 8—14 dec. 671
fall 0: 8 cv. (Ar Vv. Sucksdorff i bref). Under forutsatts
ning att tjenliga transportmedel för sjukdomsämnet funnits,
kan således mycket väl smittämne hafva öfverförts från
Ryssland eller Finland till Stockholm och Vaxholm under
november månad. Och sådana transportmedel erbjödo utan
tvifvel särskildt ångbåtarne, som under hela november under¬
höllo en oafbruten kommunikation mellan Stockholm och de
östra grannländerna. Enligt uppgift från hamnkontoret i
Stockholm ankommo dit f. o. m. d. 16:de t. o. m. d. 30:de
november 1889 från Ryssland och Finland 12 stycken ång¬
fArty NIKOS (SU ET AT OR AN Id ere k
ÖREN 0, RN

287] 24 / 28,
rr SR nd, Fa 1, d. aa 1, d. j
samt, Ad SRA 1. Under samma tid anlände från Aland

20 stycken segelfartyg.
1) Finska Läkaresällskapets handlingar 1890, sid. 186.

2) Helsovårdsnämndens i Helsingfors årsberättelse för 1889 af C. Qvist,

id; 2