OCR Output

7

0. S. Vv. Derpå angreps första dagarne i december den civila
befolkningen på platsen.

I Stockholm var det visserligen först den 4:de eller
H:te december, som man hade för sig fullt klart, att epide¬
mien var på platsen, men senare efterforskningar hafva till
fullo ådagalagt, att sjukdomen der varit gängse åtminstone
lika länge som i Vaxholm. Å de från stockholmsläkare in¬
komna familjelistorna upptagas icke mindre än 92 fall från
senare delen af november, och åtminstone inom ett läroverk i
hufvudstaden, gymnastiska centralinstitutet!), hade sjukdomen
i slutet af november så stor spridning, att något tvifvel
numera ej kan råda derom, att det här var fråga om in¬
fluensa. Då härtill kommer, att influensa-epidemien i Stock¬
holm kulminerade i veckan den 8—-14 dec. eller tidigare än
på något annat ställe i Sverige, med undantag möjligen af
Vaxholm, så har man säkerligen fullt fog för den åsigten,
att influensa funnits i Stockholm under hela senare hälften
af nov. 1889. Ja, tidigare fall kunna framletas ur familje¬
TIStORIN 0. Mex eter at är St VI än dir frön Notrtullsg: "6,

vara berättigad att bestämdt säga, att Hernösand varit liktidigt med Vax¬
holm och Stockholm hemsökt af influensa.

Dr, P. Söderbaum vårdade på Falu lasarett en patient från Lek¬
sand, som inkom »någon af de första dagarne i nov.» och som han anser
hafva lidit af influensa. Berättelsevis har dr 8. erfarit, att dennes hustru
och barn samtidigt varit sjuka i hemmet i liknande symptom (coryza +
laryngobronchitis acuta med hög feber, som räckte cirka 8 dagar, hvarpå
följde någon vecka utan feber, men med stor kraftlöshet, och så 8 dagars
feber igen)». Den 1 dec. skall 2 af betjeningen på lasarettet hafva sjuknat,
»smittade af en patient» (den ofvannämnde).

Vidare upptagas i de insända familjelistorna: 2 fall af dr Frede¬
lius i Vestervik från 'den 4|,, och !?|:,;.1 af.dr Goös i Kisa från d.
!5l,,; samt enstaka fall från slutet af novemb. af dr. Segerdahl i Lin¬
köping, Sundelius i Örebro, Södermark i Mariestad, Wallin i
Vadstena och Wiborg i Eksjö.

!) Enl. prof. Murray i Sv. Läkaresällskapets förh, 1890 sid. 56
(Hygiea) samt uppgifter af dr A. Levin angående sjukligheten bland insti¬
tutets qvinliga elever.