OCR Output

6

gifvas visserligen sjukdomsfall hafva inträffat likaledes under
loppet af november eller t. o. m. i oktober, hvilka läkarne
icke funnit i något afseende olika med fall, som senare
utan tvekan rubricerades som influensa, men nämnda fall stå
alla enstaka utan att inom närmaste dagarne efterföljas af
andra, hvadan intet fullgiltigt bevis finnes för att de verk¬
ligen varit influensafall. Annorlunda ställer sig saken å
förstnämnda orter. Dr M, Wester i Vaxholm observerade
det första fall han anser säkert den 16 november bland
manskapet vid Vaxholms' artillerikår. "Den 18 nov. visade
sig inom samma trupp 5 nya fall, den 19 ett och den 21
| två fall. I veckan d. 24-30 nov. antecknades 46 nya fall

Anmärkningar till tabellen å förra sidan.

| De med kursiv stil utmärkta namnen beteckna orter med jernvägs¬
| station.
|

!) Från Höganäs hafva två läkare lemnat upplysningar. Den ene
hade en patient d. !?|,, neml. en "herre, som kom resande från Kristiania”.
Den andre såg intet fall förr än epidemien utbröt d. 7.

2) Första fallet uppgifves till slutet af november, men kulminationen
till "nyårstiden'" (dr O. P: Engström).

3) Dr A. E. Goldkuhl i Vexiö har meddelat och noga beskrifvit
ett fall från d. ??|,,, vid hvilket han dock icke med bestämdhet håller
| på diagnosen och hvilket i alla händelser icke följdes af andra fall förr än
efter mediet af december,

4) En läkare i Jönköping uppgifver ett fall redan den 3 dec., men
alla de öfriga sågo intet fall förr än den 18—28 s. m.

5) Dr H. Sörman tror sig möjligen redan i slutet af november hafva
sett ett fall.

6) Det för d. 9|,., af dr H. 0. Waldenström uppgifna fallet synes
varit alldeles enstaka.

7) Ett 2 veckor tidigare fall synes icke böra hänföras till influensa.

eielel IKIIEIKIC IEI IRIR IKKE SEAN AK IK AKSEaCAKAK Ana NIKI AL NKI In Ae IG
FE SPN ALE SE RESER FSE SO AR SRSRSG SR SR AR AETETE LD FIRIOTICEKEIF RIP ARILIEIE Ir AE