OCR Output

KATTIS KIKI

Influensan i epidemiologiskt hänseende.
Af dr Klas Linroth.

1. Epidemiens gång öfver Sverige.

Med tillhjelp af de uti inledningen omtalade brefkort¬
svaren från landets läkare samt de tillförlitliga uppgifter,
som i öfrigt kunnat vinnas beträffande tiden för influensans
uppträdande på olika orter, har dels den arbetet bifogade
kartan uppgjorts öfver epidemien i Sverige, dels omstående
tabell uppsatts öfver de angripna orterna, fördelade efter
landskap och tiden för första fallen. Härvid har det an¬
setts lämpligt att använda perioder af endast fem dagar,
alldenstund epidemien gått fram så hastigt, att begagnandet
af längre tidsrum ofta icke på samma sätt kunnat visa den
följd, hvari närbelägna orter fått besök af sjukdomen. Med
ledning af berörda karta och tabell lemnas nu här till en
början en öfversigt af influensa-epidemiens gång öfver Sverige.

De tidigast epidemiskt hemsökta orterna voro otvifvel¬
aktigt Vaxholm och Stockholm, der sjukdomen uppträdde
i november månad. Från några ställen i landsorten!) upp¬

') Enligt meddelande från dr 8. Selling i Hernösand till prof.
H. Hildebrandsson (Ups. Läkaref. förh. Bå XXV sid. 359) förekom i H.
redan d. 121,, 1889 »ett fall af influensa, ej då igenkändt, och efterföljdt af
lunginflammation ; omedelbart derpå 3 endemiska fall inom samma familj.
Sedan i november några få sporadiska fall. Efter första veckan i december
hörjade sjukdomen antaga en epidemisk karakter», — Säkert är dock, att
sjukdomens epidemiska utbredning i Sverige icke utgått från Hernösand,
och då dr Selling i ett meddelande till Sv. Läkaresällskapet omtalar de
tidiga fallen med följande ord: »Några sporadiska fall, ej beaktade, synas
hafva förekommit i senare hälften af november», så synes man icke heller