OCR Output

Xx

Då det stälde större fordringar på de enskilde läkarnes tid
och intresse för saken, kunde det ej väntas i samma ut¬
sträckning blifva besvaradt. Emellertid hafva listor influtit
till ett antal af 126. Meddelandena i dessa familjelistor, så¬
som de här kallas, emedan de hemtat sitt material hufvud¬
sakligen från familjerna, hafva mångsidigt tillgodogjorts. På
dem grunda sig till stor del framställningen af ortepidemierna.
Likaså redogörelsen för sjukligheten inom olika kön och åldrar
samt i städer och på landsbygden. Mången vigtig uppgift
om sjukdomens uppträdande i offentliga inrättningar har
hemtats från samma håll. Vidare hafva de lemnat ett ytterst
vigtigt bidrag till frågorna om influensans komplikationer,
dödligheten deri 0. 8. V.

Utom dessa svar på direkta frågor hafva 42 läkare in¬
sändt särskilda meddelanden, hvilka jemte innehållet i 115
bref till influensakomiterade flitigt anlitats under efterföljande
afhandlingars utarbetande.

Det sålunda från landets läkare insamlade materialet
har, efter arbetets afslutande, öfverlemnats till förvaring i
Svenska Läkaresällskapets bibliotek. 3

Bland de bidrag, som från andra håll för arbetet vun¬
nits, bör i främsta rummet nämnas sjukjournalerna från
Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Från rikets samtliga fän¬
gelser hafva läkarerapporter genom departementchefens vid
fångvårdsstyrelsen CO. Gerle välvilja stälts till komiterades
förfogande. Tillståndet i Stockholms folkskolor har blifvit
bekant genom de förteckningar öfver de insjuknade barnen,
hvilka folkskoleinspektören dr. C. G. Bergman låtit insamla.
Äfven från andra håll, som på vederbörliga ställen i arbetet
angifvits, hafva bidrag erhållits.

Slutligen hafva de i våra medicinska tidskrifter tryckta
uppsatser rörande influensa rådfrågats, hvilka tillräckligt tidigt
varit tillgängliga.

Om det arbete, som nu öfverlemnas i svenska läkare¬
kårens händer, skulle befinnas i någon mån motsvara de
ar man derpå kunde ställa, så har man sålunda att
rsta rummet tacka den omständigheten, att läkare¬
äkare vunnit så allmän an¬

fordring
derför i fö
sällskapets upprop till landets 1
slutning som skett.

Stockholm i september 1890.