OCR Output

IX

sjukdomens inkubationstid;

vissa folkklassers eller lokalers större eller mindre mottaglighet;
den hastighet, hvarmed sjukdomen spridt sig;

den omfattning densamma tagit;

recidiv eller rekurrens;

möjligen uppgjorda temperaturkurvor;

följdsjukdomar;

behandling;

möjligen iakttagna patologiskt-anatomiska förändringar.

De å brefkort framstälda frågorna, som af lätt insedda
skäl dock icke rigtades till hufvudstadens läkare, voro följande:

1. Hvilken dag uppträdde det första säkert kända influensafallet i
Eder verksamhetskrets?

2. När anser Ni, att epidemien i Eder ort kulminerade?

3. Huru stor del af områdets invånare anser Ni hafva varit angripen
af epidemien?

Frågorna hade gjorts så få och korta som möjligt i afsigt
att få dem besvarade af flertalet läkare. Svar ingingo också
från 398 läkare på 226 olika orter. Brefkortsvaren, såsom
de i det följande benämnas, hafva legat till grund för den
karta öfver influensa-epidemien, som åtföljer detta arbete,
likasom för skildringen af epidemiens gång öfver landet. Då
de ofta, utöfver hvad frågorna gåfvo direkt anledning till,
innehöllo värderika uppgifter, hafva de också lemnat bidrag
till andra frågors utredning.

Det andra formuläret, som utdelades till alla landets
läkare, var följande:

| I influensa insjuknade] 2, = Anmärkningar, |
å nedan nämnda |iIcke insjuknade. ES EE upptagande

dagar. dödsfall, kom¬

| Familjens lä — Tl.& dee oltelnd ord Plkstioner, o¬
bostad. äle le 2] z ä ee RE: | | vanliga och

läke | SöS m. qv.Jm./qv.| mera markera¬

Paj SB Slelk sslelS de symptom,

Bold le F belnalolt 18 återfall m. m.