OCR Output

VIII

Handb. d. hist.-geogr. Pathologie) influensa hafva haft allmän
utbredning öfver vestra och östra hemisfererna. Det är väl
sannolikt, att epidemierna hos oss stått i samband med denna
utbredning.

För öfrigt är influensa en stående rubrik i Sundhetskolle¬
gil berättelser ända till år 1880, utan att de enstaka utbrotten
af en så benämnd sjukdom, till och med då den visat sig i
form af mindre ortepidemier, synas kunna hänföras till verk¬
lig influensa. Enda gången, då tvekan kan uppstå, är vintern
1863—564, då onekligen en mycket utbredd, influensaliknande
sjukdom varit gängse. Till Svenska Läkaresällskapet anmälde
i Stockholm praktiserande läkare under veckorna från den 20
dec. till den 23 mars följande antal fall af influensa: 8, 199,
355, 126, 50,43, 26, 21; 6, 2, 7,17, 6 och 1 =--en:epidemi¬
rytm, som icke illa öfverensstämmer med de i år iakttagna
ortepidemierna af influensa. - För någon särskild beskrifning
har denna epidemi icke varit föremål och den har påtagligen
ådragit sig mycket ringa uppmärksamhet.

Vi skola nu redogöra för det material, som till stor del
legat till grund för efterföljande skildringar af influensan i
epidemiologiskt och kliniskt hänseende. För att samla så
stor del som möjligt af de erfarenheter om influensan, som
inhöstats under den senaste epidemien, utsände Svenska
Läkaresällskapet den 4 febr. 1890 till landets samtlige läkare,
med anhållan om svar, tvenne slags formulär jemte ett cir¬
kulär af följande lydelse:

Hr Doktor! Svenska Läkaresällskapet, som beslutat söka hopsamla ma¬
terial till en beskrifning öfver den nu snart, efter hvad det tyckes, afslutade
Influensa-epidemien i Sverige, får härigenom vänligen anhålla, att Ni ville
dels så fort som möjligt insända ett å brefkort Eder särskildt tillsändt fråg¬
formulär ifyldt, dels, så vidt det låter sig göra, med begagnande af bifogade
formulär lemna uppgift angående de af Eder behandlade influensafallen.

Detta senare formulär är afsedt att vid Edra besök under de närmaste
veckorna i de familjer, der Ni är läkare, under kollationering med familje¬
medlemmarne ifyllas.

Till lättnad vid insamlingen af uppgifterna bifogas ett antal blanketter
att utdelas bland dessa familjer, att af dem utfyllas.

De ifylda formulären torde, med iakttagande deraf, att alla namn ute¬
lemnas, så snart som möjligt kuverterade insändas till någon af Hrr K. Lin¬
roth, C. Wallis eller F. W. Warfvinge, som åtagit sig ansvaret för
att de begagnas med all nödig diskretion.

Utom nu nämnda uppgifter emottagas med tacksamhet meddelanden
om anmärkningsvärda iakttagelser, i hvilket hänseende exempelvis må fram¬
hållas sådana, som hafva till föremål:

gruppvis i vissa hus eller rum (skolor, fabriker, fängelser, fattighus,

sjukhus, kaserner etc.) eller å fartyg uppträdande tall;
smittämnets väg och spridningssätt;