OCR Output

ORGD

NI

ensa-epidemier, som ånyo rigtade den medicinska verldens
blickar åt detta håll.

Sverige hemsöktes först år 1831. För vår kännedom om
det årets epidemi hafva vi hufvudsakligen att tacka C. Trafven¬
felt, som dels i Årsberättelsen för Svenska Läkaresällskapets
arbeten för 1832, dels i samma Sällskaps Handlingar, band
XII, upplyser, att influensan hitkom, äfven nu från Finland,
i maj och fortsatte sin gång öfver hela riket under juni och
och juli månader. För öfrigt omnämnes epidemien af Carl
Thelning, i sistnämnda publikation, sid. 159, såsom gångbar
inom Stockholms garnison i slutet af maj och af dr Schultz
i en på samma ställe intagen embetsberättelse från Upsala
distrikt, der epidemien likaledes infann sig i maj. Om sym¬
ptomen yttras ej många ord. De synas dock icke hafva af¬
vikit från den sjukdomsbild vi nu känna.

Svårare var 1833 års influensa-epidemti, hvilken skildras
af OC. W. H. Ronander beträffande Stockholm och af Trafven¬
felt på grund af anteckningar af läkare från flera landsorter,
hvarjemte Bergstrand skrifvit några ord om influensan i
Upsala — allt i Tidskrift för läkare och pharmaceuter, ban¬
den 2 och 3. Äfven för denna epidemis våldsamma framfart
inom Stockholms garnison redogör Thelning, i 2:dra bandet
af Sv. Läkaresällskapets Nya Handlingar. Epidemien härjade
Sverige hufvudsakligen under månaderna april—juni. I Stock¬
holm, der epidemien nådde sin höjdpunkt omkring den 12
maj, anses halfva befolkningen hafva varit lindrigare eller
svårare angripen, och af beväringsmanskapet i Upsala sjuk¬
nade 10 |, under de 12 dagar öfningarna varade. Man
antog vid denna tid temligen allmänt ett »luftkontagium»,
hvilket likasom genomsyrade luftlager efter luftlager och der¬
igenom utbredde sjukdomen. Dennes skaplynne öfverens¬
stämde med det han företedde under den senaste epidemien.
Särskildt framhåller Trafvenfelt »den egna matthet och
trötthet, som äfven i de lindrigaste fall oftast bemäktigade
sig de sjuke hela 2—3 veckor». — För det stegrade intres¬
set för sjukdomens studium talar en kort öfversigt af far¬
sotens framskridande från Petersburg mot Tyskland samt ett
temligen utförligt referat: Om influensa efter Heidenrich,
båda framburna af nyssnämnda tidskrift.

För den tredje epidemien på 1830-talet föreligga sam¬
lade underrättelser i M. C. Retzii afhandling om influensa¬
epidemien uti Stockholm under 1836 och 1837, införd i 2:dra
bandet af Sv. Läkaresällskapets Nya Handlingar. Börjande
i Stockholm strax före jul, hade farsoten nått de södra och
och vestra provinserna omkring den 12:te och Umeå omkring

f