OCR Output

Vv

ledes ur ett tyskt arbete den upplysningen, att sjukdomen
»alltid utbredde sig mot vädret».

En annan, lindrigare influensa-epidemi af 1788, som
bland andra länder besökt både Tyskland och Danmark,
synes icke hafva berört Sverige, om man icke såsom ett bevis
derpå får anse en i »Läkaren och Naturforskaren», band 9,
intagen alldeles enstaka uppgift af dr P. G. T engmalm i
Eskilstuna, att »snuffebern (influensa) begynte i april och blef
i maj så allmän, att få menniskor undsluppo den». Epide¬
mien i Eskilstunatrakten upphörde vid midsommartiden.
Flera öfversigter af helsotillståndet både i Stockholm och
många landtdistrikt återfinnas i samma tidskriftsband, men
uti ingen af dessa talas om epidemisk influensa.

Ännu osannolikare synes vara, att tvenne af samme
läkare, då från Vesterås, i en embetsberättelse omtalade in¬
fluensa-epidemier af 1795 och 1797 verkligen böra till denna
sjukdom hänföras. De anförda symptomen stämma föga med
hvad vi nu erfarit om influensa, och under den förra epide¬
mien var dödligheten så stor, att redan detta talar mot verklig
influensa. Icke heller veta vi för dessa år något om influensa¬
epidemier i andra länder. Berättelsen återfinnes i 13:de bandet
af »Läkaren och Naturforskaren».

Influensa-epidemien år 1800 var mycket utbredd i hela
Sverige. Den omtalas uti 10 embetsberättelser från läkare i
skilda delar af landet, alla införda i sista eller 14:de ban¬
det af tidskriften Läkaren och Naturforskaren. Äfven den
epidemien kom från Ryssland, fans i februari i Björneborg,
i mars uti Malmö, Jönköping, Vesterås och Hudiksvall samt
i april uti Kalmar, Halmstad och Bohuslän. Epidemien synes
på hvarje ställe hafva »grasserat» ungefär 2 månader. De
korta uppgifterna om symptom m. m. öfverensstämma med
hvad som iakttagits af läkarne under detta års epidemi.

Härpå följde en period af 30 år, hvarunder Europa synes
varit i det närmaste och Sverige helt och hållet fritt från
influensa-epidemier. Icke heller hafva vi uti den under tiden
ovanligt sparsamma svenska medicinska literaturen funnit
någon skrift, som berör sjukdomen i fråga. Den enda gång
influensan under dessa år omnämnes i Svenska Läkare¬
sällskapets förhandlingar är under 1822, då dr Myrberg
konstaterar, att dr Mosts bekanta teori om hvart 20:de år
återkommande influensa är origtig, ty »då vi hade den sist
1802, borde den efter gamla ordningen ånyo komma 1822»,
hvilket emellertid icke inträffade.

Men med pandemien 1830—32 började en rad af influ¬