OCR Output

_Andersson,
_ Bergenholtz, F., Länsnotarie.

~Aspgren, Nestor, Öfverstelöjtnant, R. S. 0.
' Arfvidsson, H. D., Lektor, Fil. D:r.

Ablstrand, A., Borgmästare.

— Almqvist, J. A., Landssekreterare.

_—Andersson,
_ Andersson,

Alfr., Handlande.

C. W., Byggmiistare.
Frith., Landtm.—askultant.
Sven, Handlande.

Joh., Dikningsforman

Andersson,
Anderssor,

Bergström, 0. T., Häradsskrifv., R. W. 0.
Bergstrom, K. A., Telegraf kommissarie.

— Bergstedt, M., Landtmäteriauskultant.

Bergman, T., v. Kommissionslandtmätare.

Bjurman, J., Bankkassör. i

Björklund, —J.,* Handlande.

Boström, C. W., Stadsträdgårdsmästare.

Bäcklund, H., Handlande.

Bäckman, C. 0., Skräddaremästare.

Carlsson, C., Byggmästare..

Collin, C. R., Lektor, Fil. D:r.

Crusebjörn, J., Landshofding, K. N:. 0.,
F. 80& —0. J Kr 0 3 kl")

Dowertie, G., Med. Doktor.

Ehrengranat, A., v. Häradshöfding.

Ekblom, Hj., Disponent.

Elfstadius, G., Kamrer.

Ekeroth, G., Förste Provincialläkare.

Eriksson, P., Byggmästare, R. W. 0.

Fahlström, T. K., Adjunkt, Fil. Kand.

Forsgren, S., Kamrer.

Forsgren, B. E., Kapten.

Fjellstrom, D., Handlande.

Gezelius, J., v.‘} Kommissionslandtmitare.

Glas, Helmer, Skollärare.

Glas, V., v. Konsul.

Grahn, Fr., Rådman, R. W. O.

Grahn, Z. L., Major, R. S. 0.

Grafström, 8. Johansson, Banktjansteman.

Georgii, H., Disponent.

Grubbström, I., Kapten.

Grubbström, Karl, Landtmäteriauskultant.

Hanngren, G. W., f. Ofverstelöjtnant, R. S. 0.

Hanson, J., Guldsmed.

Hellstrom, A. M.; Ofverjigm., R. W. 0.

Hollstén, G. Nettelbladt, Underlöjtnant.

Hjort, K., Fil. Kandidat.

Huldt, H., Löjtnant.

Hamrin, J., Notarie.

Häggström, Ad., Kopparslagare.

Häggbom, N. E., Kamrer.

Härdelin, R., Flottchef.

Höglander, J. M., Färgerifabrikör.

Jakobsson, G. A., Gårdsägare.

Janze, P., Handlande.

S

— 48 —

Umeå stad:

Johansson, J., Rektor, Fil. — D:r, K. W. 0.,
F. N:0.

Johansson, J., Garfverifabrikör.

Johansson, S. J., Landtmät.—ausk.

Karsten, R. H., Rådman, R. W. O.
Kempff, S., Landtbråksingeniör.

Lindberg, A., Hofr. e. o. Notarie.
Lindberg, O., Urfabrikor.

Lagerqvist, B., v. Kommissionslandtmitare.
Landsberg, C. H., Länsträdgårdsmästare.
Lewenhagen, J., Stadsläkare.

Lidblom, Knut, t. f. Afvittringslandtmåtare,
Linder, H. R., Kommissionslandtmätare.
Linder, Joh., dito

Lundmark, C. E., Handlande.

Lundmark, A., HandelsbokhaAllare.

Löf, G., Stadskassor.

Lindberg, Oskar, Bokhållare.

Lundmark, H. P., Handlande.

Lindahl, G., Läroverksadjunkt, Fil. Kand.
Lindahl, I. A., Kommissionslandtmätare. —
Lundberg, J. A., Landskanslist.

| Lundqvist, 0., Adjunkt, Fil. Kand.
| Mannerstedt, V., Major, R. S. 0.

Mångberg, E. 0., Kamrerare, R. W. 0.

Mörtsell, M. landtm.—ausk.

Nzeslund, Oskar, Handlande. :

Nettelbladt, A. F., Landträntmästare.

Nordlander, A., Landtmäteriauskultant.

Norrman, H. J., Förste Landtmätare.

Noring, J. G., Handlande.

Norberg, S. F., Kommissionslandmiitare.

Nystriom, G., Kapten, R. 8. 0.

Oxehufwud, B., Fängelsedirektör, R. W. 0.

Pahl, C. N., Lektor, Fil. D:r.

Pettersson, 0., Apotekare.

Pettersson, And., Handelsbokhållare.

Pettersson, G. A., Stadsbyggmistare.

Regnér, P. B., Seminarieadjunkt, Fil.

Regnell, A. L., Bankdirektör.

Rosell, E. A., Musikdirektör.

Rödén, H., Lasarettslakare. _

Sandqvist, A., Kommissionslandtmatare.

Sandstrom, H. N., Regementsläkare.

Soderlund, P. B. S., Stationsinspektor.

Szedén, C. Th., Handlande.

Schildt, 0. F., Major, R. S. 0.

Skarin, 4., Landtmäteriauskultant.

Snellman, G. A., Landtmäterianskultant.

Schildt, G. C., Lojtnant.

Scherdin, Olaus, Kapten.

Sjöström, F. 0O., Kommissionslandtmätare.

Sporrong, Fr., Bokbindare.

Stolpe, V., Öfverstelöjtnant, R. S. 0., R.
S:t . Q, Q.

Sundin, 0. E., Agronom.

*) 1 enlighet med § 4 i stadgarne erlagt ständig afgift. —