OCR Output

Förteckning

_ på j

Westerbottens läns Kongl. Hushållnings—
sallskaps ledamoter. å

Hedersledamot:

Herr Axel Georg Wästfelt, f. d. Landshöfding, K. m. st. K. N. /
,, R. 8. 0. junehar Hushålln_ingssällskape_ts guldmedalj. |
— Ordförande:

Herr Jesper Ingc“ ald Cr usebJorn Landshöfding öfver Wester—
bottenslan K.—N. 0..H. 8—0, R. Ö. F Kt. O. 8:e kl.

Vice Ordforande:
Herr Ludvig Schoning, Öfvel'ste, K. :8; Q.

Sekreterare: '
Herr Erik, Olof Mångberg, Bankkamrerare, R W. O.

Skattmastare: =
Herr Fredrik Bergenholtz, Länsnotarie.

Förvaltningsutskottet:.

Ordförande, vice Ordförande, Sekreterare och Skattmästare:
desamma som i Sällskapet.

& Ledamöter¬

Herr A. M. Hellström, ()fvcrjaamastale — —W. O
Herr Lars Kjellén, For eståndare för Yttertafle ldndtbluksskol,a,,
R W: O. uuui