OCR Output

D «e e tck 8 o NeS b at
E9 es 3

g e

;eknar Men vid föreningens sammanträde i september hade från
var slaktare, hemmansegaren A. Holmgren i Säfvar, inkommit för—
iklaring, att han ej på några vilkor ville hädanefter tjänstgöra så
som undervisare i slakt.
beslot med anledning deraf att af årets anslag lem—
‘na 100 (ett hundra) kronors bidrag At tvenne slaktare fran olika .
delar af liinet, hvilka voro hugade att i Stockholm genomgå en
kure i slaktning med de bästa nu använda apparater, för att sedan
hvar på sin ort fortsätta sitt yrke. Endast en person, slaktaren
”Holmlund från Skellefteå socken har dock hittills förklarat sig vil—
lig att resa. Och kommer denna resa att foretagas i bor)an af
hästa ar (1899.)
© ” Umeå den 31 december 1898.

C: N.:Pabhl:

‘~(ClBH: L/ 3
T111 Westerbottens läns Hushållningssällskap.

Enligt de förteckningar på guldna och oguldna ledamots—
afgifter for år 1898, som finnas räkenskapen blfocrade framgår
att. 177 postforskott för uttagande af dylika afglfter återkommlt
outlösta; 'och får jag för den skull anhålla om tillstånd att ur rä—
kenskapen afskrifva det deremot svarande beloppet två hundra sex—
tiofem kronor 50 öre.

Umeå den 5 januari 1899. i
; ©F. Bergenholtz.

Skattmistare.

Förestående uppgift, angående åtetkomna outlösta poetforskott

'attestel as af undertecknade.
\

Revisorer.

Olof Åkerrén. Gus_t.' Löf.

* Z2 _ .
ePR

7 S o P e ie CA c ente ol NC
A ho f Scs X SSP e . : s