OCR Output

de es . of r SS Rp e — 9 k 1 n .
S *

&3 62

Samtliga inom länet befintliga stamtjurar uppgå nu till 27 stye
ken. s 7 > —
. _ Frisedlarne komma år från år till allt större användning. —1
år äro sålunda 154 st. inlösta mot 111 föregående år.' Af betäck—
ningsintyg hafva deremot endast 10 st. inlemnats till lösen.

Utgifterna för premieringen har under detta år utgjort 4,104
kronor 84 öre. 3

TilH sist anse vi oss böra framhålla det premieringsställena vid
Lycksele, Sorsele och Barsele äro mindre väl belägna med afseen—
de fästadt å det kreatursantal som förefinnes inom en milåt hvar—,
je håll från nämnda platser. Detta är nämligen ganska ringa, och
det har, visat sig att befolkningen i regel ej drifver sina djur läng—
re än en mils väg för att få dem premierade. Vi taga oss derför
friheten förorda i stället för Lycksele: Hedlunda, Knaften eller
Brattfors, for Sorsele: Gargnäs eller Blattniksele samt i stället för
Barsele: Bastuträsk. —

Umeå i december 1898.
Lars Kjellén. >
$ Axel Bosin.

S(BtH K) $

Redogorelse for Djk*urskyddsföi-enin— i
gens Slaktkurser 1898.

Slaktkurserna inom Westerbottens län 1898. —

Inkomster :
Jan. 1. å Landstingets ånslag från 1897 ...... 59:82
Sept. Landstingcts anslag nc 100; —
OKt. 21. — Hushållningssällskapets anslag. : . /; ..... . , : ... 100: —
$ Summa Kronor 253: 82
Utgiffer:
April 17: : Slaktkurs på Holmön (Holmgren)y 18; —=:
Dec. 31. ~Behallning pa anslagen till 1899.......... ... .. ... 241: 82

~Summa kronor 253: 82

Djurskyddsföreningens styrelse hade tänkt att äfven under det—
ta år anordna slaktkurser, nämligen i Skéllefteå och närgränsande

2