OCR Output

Z72

c Si tet fesi 4 Sr e F13 en
. 2 k gs hö = 0084 % v
& 5 2 S R. A
60 f 2 2 2 $
_—— emm 2

— flere djuregare fingo återvända med djuren opremierade, ehuru d
varit värda en belöning. Icke minst har slutligen bestämmelsen
att endast djur af ren fjällras skulle premieras, inverkat. Ty d
till länet under förflutna tider flere olika raser blifvit inforda, s
'buro de flesta forsta gången uppvisade djuren tydliga tecken a
croisering med främmande raser, och kunde på den grund ehur
i öfrigt prisgilla, ej erhålla pris. Det har emellertid visat sig att
allmogen haft svårt sätta sig in häri. 5

Ofver utdelade pris och frisedlar, antagna stamtjurar etc. re—
dogöres i följande tabell. es