OCR Output

yes *

:"Om det inom de olika klasserna utställda antalet djur framgår af
edanstiende tabell.

Utställda djur i klass

— _Datum. Uppvisningsställe. I i — ] 1 |Y | &
äldre | yngre | ,, | yngre| 2

tjurar. | tjurar. hondjur.| — >

i duni | 17| Robertsfors ................. 21 10 7 | 19
> 7 18| Skinnarbyn :...;:1.......i«. 1 4 ; 14 $1 281
20 . Bulimark — .. 20 ;. 91 25 | 4 | 34

1,, 27 Degerfors..,.....; ............ | 2 1 §
1. — i 20| 4. ki ce å |——23./..* 1 |— 91

m » _ | 30| Tegsndset........ ns 1 /; IB 8 | 22
ST uli 21 Lycksele . ....... . .. b g 3 3 1 7
. |~4 es t sa l 7 | 32
7| Borsele .. :>—. 2 1 6 —9
$ . .. .' >>> .; i 13 25115 —

% '14 Kåskelougt ....... KX in ei ds 1 41 20 6 28

$ 18| Vestansjö .. .. .. 5...5 1 6*—/ 52 | 15 | 74
Summa 5 |— 3D | 209 : — 55 | 204

i S
: Ar 1895, då premieringen första gången framgick inom detta
underdistrikt, uppgick de utstälda djurens antal till 661, deraf —
k 46 .yngre tjurar $

495 kor och

120 yngre hondjur. ;

Af tjurar ofver 3*/, år uppvisades inga då, men deremot fem,

af hvilka fyra st. stamtjurar, innevarande år. Inom de öfriga klas—
serna har en stark minskning af de 1895 uppvisade djurens antal
egt rum, för klass IT uppgående till 45%/,, för klass HT till 57*%, och
for klass IV till 54%/,. Anledningarne härtill äro utan tvifyel flere.
Urvalet af de uppvisade djuren har sålunda säkerligen den sena—
re gången blifvit gjordt med mera omsorg än den första, då allt
som fanns i ladugårdarne drogs fram. Vidare har äfven de allt
för'”små medel, som stod till nämndens förtogande, bidragit, ty pri—
serna räckte då flerstädes ej till att belöna alla förtjenta djur, utan

& dL lP y i 28