OCR Output

* Å

l'eqvireratst för slöjdskolan derstädes, och kan skolan anses för en
bland de bästa här på orten.

— Att många slöjdskolor, isynnerhet de som är flyttande på flera —
stationer, i brist på lämpliga lokaler och tillräcklig mängd af verk—
tyg och hyfvelbänkar ej uppfyller de anspråk, som kunna ställas på
en tidsenligt ordnad slöjdskola, är nog sant, men tror på samma
gång att för stora fordringar knappast kan få ställas på en ambu—
latorisk skola, den må nu kallas slöjd— eller folkskola.

Tillgång på lämpligt och torrt virke saknas ofta i många sko—
lor, hvilken oligenhet lätt torde kunna förekommas om lärarne i /
dessa . skolor intresserade sig för sitt kall, mera än som fal—
let nu är. i

De platser, som jag under året besökt, hafva de flesta jag
samspråkat med om slöjden, uttryckt sin stora tillfredsställelse,
att äfven de fått sig en slöjdskola i sin by samt öfver de vackra.
och välgjorda arbeten barnen förfärdigat derstädes. Att folk med /
motsatt åskådning träffas ofta är nog tyvärr fallet och att jag, som .
de anse vara upphofvet till slöjdskolors inrättande och endast för—
orsakar utgifter, har icke förekommit förut i deras täders tid och
sålunda blifver jag ej alltid sedd med blida ögon är naturligt, men
torde deras åsigter inom ej aflägsen framtid vara försvunna.

%

...........

' Vördsåmnast f
Th. Eklöf. &

(Bil. 1.

Nötbokapspremieri'ngsnämndens_
årsberättelse för 1898.

Till Westerbottens läns Kongl. Hushållningssällskaps
Förvaltningsutskott, Umeå.

Undertecknade få härmed vördsamt atgifva berättelse

_ nötboskapspremieringarne under innevarande år. 2P

Premiering har egt rum inom den del af länet som utgör afl,,
dra Tid och ställen för premieringsmötena ätven—

> *
4 Z i / 8 = 4 3»411_
& 4 C 42 NC
— # *s 4 l o+ xo an