OCR Output

5 8 > - x

Då i réseplanen var ‘féreskrifve‘t, att skolrdret i Jörn skulle

~bestiimma, hvilka byar inom Jörns socken, som undervisning i slöjd
lemnas, så vände 'jag mig, vid min framkomst till Jörn den 9—Ja—
nuari, till Kyrkoherden Walter, hvilken underrättade, att skolrådet
beslutat: att slo1dunderv1snm<>'en under min lednmg skulle
hållas i följande byar—och tider, nämligen: I Aselet från '10 Janu—
”ari till Februari månads utgång, i Jörns kyrkoby under Mars och
April månader och i Ullbergsträsks by fran Maj månads början till
; den 15 Juni.

Med anledning häraf afreste jag till Abelet den 10 Januari, der
skolan började påföljande dag och fortsattes utan afbrott till den
26 Februari och erhollo, alla mindre folkskolans gossar, 12 till an—
talet, äfvensom slogdunderwsaren pa platsen, underv1sn1ng i slöjd

hvar]e dag mellan kl. 4—6 e. m.

I Jörns kyrkoby började slöjdkursen den 2 Mars, fortglck dag—

ligen till den 30 April; i denna kurs deltogo I)gossar mellan kloc—

kan 2 — 4 eft. midd.

Den 2 Maj borjade kursen i Ullbergstrasks by och fortsattes
oaf brutet till och med den 14 Juni, i densamma deltogo 8 gossar,
hvilka erhöllo del af undervisningen alla dagar mellan klockan
3——5 e. m., med undantag af lördagar, då lärotimmarne voro mellan
9—12 f. m. och 1—2 e. m.

Den 12 September afreste jag t111 Lycksele, efter sommarfe—
riernas slut, började genast vid min framkomst dit den 14, att ge—
nast iordningställa de olika verktygen, som voro för vändamålet
hemtagna, hvarföre slöjdundervisningen tog sin borjan forst den
19 i samma månad och fortgick dagligen till och med den 14 De—
cember. I denna kurs erhöllo folkskolans gossar, 21 till antalet,
fördelade på två afdelningar, undervisning 4 dagar i veckan; nem—

Jigen Måndagar, Torsdagar och Fredagar 5 at privat—

skolans gossar och tre äldre, Tisdagar och Lördagar, undervisnings—

— tid alla dagar mellan 4—6 eft —midd.

SIO]dunderwsnmgen under året har varit sålunda: T Åselet 42 da—
gar, i Jörns kyrkoby 49 dagar, i Ullbergsträsks by 35 dagar och i
Ly cksele 75 dagar 'tillsammans 191 dagar eiler 382 lärotimmar,
tillkommer lemnad undervisning i träsnideri åt 5 elever i 118 tlm¬
mar, således utgör min underv1sn1ng i slöjd för året 500 timmar. —
Dessutom hafva skollärarne på alla platser närvarit och ~Asett
undervisningens. gång, äfvensom att desamma på obestämda tider
slöjdat under min ledning, (hvilken tid ej är här upptagen), ej eller
den tid, som åtgått på hvarje plats för verktygens iordningställan—
de a,fvenså de resedagar, som varit behofliga f01 resor till och från

| de platser jag besökt under året.

k

Den i Lycksele under min ledning nyinrattade skblan, har blif—

vit inrymd i en för ändamålet mycket limplig lokal och hafva 10

st. hyfvelbänkar, hvarje bänk med full uppsättning af verktyg, som