OCR Output

2 prof å tekniska preparat
19 % =, gödningsämnen
5 ©9 — » utsädeshafra
45 .. , gräsfrö _
95 = T — , fotogén
220 tillsammans.

Bland vaffterprofven har ett från f. d. Grundbergska gården här i —
staden, befunnits innehålla kopparforeningar, som möjligen. inkom—
mit från kopparslagaren Häggströms bredvid liggande gård.

De båda osiprofven, som af länsmejeristen Edvin Vesterlund /
inlemnats, hatva, såsom han förmodade, befunnits innehålla blyför—
eningar, formodligen från ostkaren, som voro målade med hvit
oljefärg (blyhvitt?) —

Angående gödningsämnena anser jag mig böra nämna, att ett |
prof å Viborgsfosfat innehöll 24,, procent citratlöslig (för växterna —
tillginglig) fosforsyra, och att de fyra undersökta Tomasfosfaten *
innehöllo mellan 13,, och 14,, procent samma slags fosforsyra.

Resultaten af de undersokningar på godningsiimnmen och utsä—
_ _desfro, som bekostats af Hushållningssällskapet, hafva offentliggjorts
i länets tidningar. C344

. Kemiska.stationen i Umeå den 31 december 1898
s > 5 C. N. Pahl.

(Bil. E.)

Kr{n'gresande‘ slofillfirarens tjenste—
5 berättelse.

Till Westerbottens läns Kongl. Hushållningssällskaps Förvaltnings—
‘ $ utskott i Umeå.

Härmed far jag, i egenskap af länets slöljdlärare, ödmjukast
afgifva redogörelse för 1898 års undervisningskurser i slöjd å ne:
danskrifne platser inom Westerbottens län.

Enligt af Forvaltningsutskottet öfverlemnade reseplan, skulle
min verksamhet under nämnde år vara från den 10 Januari till
15 Juni inom Jörns socken och från den 15 September till 15 De—
cember i Lycksele kyrkoby.