OCR Output

5DBD : —

Å Nordmalings nya begrafningsplats verkställdes beskäring af
— träden. '

Hos fru Chr. Lundberg klipptes buskar, utståkades gångar,

grupper och rabatter ‘samt tundervisades i jordens beredning för
plantering. 3 &

__ Till urmakaren E. Bergström, Nordmaling, lemnades råd och
upplysningar. å 3

/ ”Hos förvaltaren E. Dyberg, Rundvik, har buskar och trid be—
skurits, griismattor spadviindts och en stenbacke, der frukttrad

_skola planteras, blifvit uppbruten. Dessutom planterades Di St.
bärbuskar och 39 st. bjorkar., '

. . Vid folkskolan i Rundvik utstakades för planteringar, och vid
tullhuset uppmättes tomten för att sedermera utföras ritning till
anläggning derå. i å

Genom min försorg blefvo under resan planterade 258 st. träd
och 67 st. bärbuskar. $ 3 3

På grund af de lemnade forslagen blefvo hemforskrifna 12 st.
fruktträd, 80 st. parkträd, 215 börbuskar, 316 st. prydnadsbuskar
_och 2,198 st. häckväxter, hvilka blifvit jordslagna för att forst Aill
våren planteras å sina bestämda platser.

Umeå i december 1898.

C. 'J. Försberg.'

(Bil. G.)
Redogörelse

för verksamheten vid Kemiska stationen i Umeå 1898.

Under året hafva undersökts:

53 prof å tapeter

56 tyger

D ;. ullgarn

rullgardiner‘
korkmattor
krollsplint ; 2
afskrapad oljefärg — arsenikhaltiga
» driksvatten
— vyin
7z 0ls
y > ost
, kraftfoder
, mineral

F
4 . $

Q

& 4 3 8B

19P '=

t H= O 0 N9 a | O ++ ©1 © O

$ . zi 3 3 yo—u uy 4 3 3