OCR Output

en eee e ee

#2 98 — 9t

f

Under året har genom mig till olika personer inom distriktet

— hemforskrifvits 458 parktrad, 161 örtartade växter, 1,240 prydnads—
_ buskar, 142 fruktträd, 438 jordgubbsplantor, 582 bärbuskar, 442
— häckväxter eller tillsammans 7,442 stycken. A tjänstens vägnar
_ har jag under år 1898 tillryggalagt en väglängd af 89,9 nymil. »

Skörden af trädgårdsalster har utfallit ganska gynnsamt,

— ha till följd at den regniga väderlek, som varit rådande, morötter
— samt rötterna på blomkål och hvit kål mycket hemsokts af mask.
_ ”Till töljd härat ha dessa måst skördas i förtid innan de hunnit fullt

utbilda sig. Detta i all synnerhet i de nyare och följaktligen min—

dre brukade trädgårdarna.

Skellefteå i _december.
E. Söderling.

(Bil. F)
Till Vesterbottens Läns Kongl. Hushållningssällskaps
: Forvaltningsutskott, Umeå.

På grund af Förvaltningsutskottets förordnande har underteck—
nad denna höst enligt af Förvaltningsutskottet uppgjord plan ge—
nomrest Degerfors‘, Bjurholms, Örträsks och Nordmalings socknar
för att biträda med trädgårdsarbeten och dylikt samt får vördsamt
härmed lemna redogörelse öfver de under resan förekommande ,
arbetena. $

Hos kronojägaren J. U. Andersson i Hjuken uppgjordes förslag
till en mindre köksträdgård. Platsen for densamma var ännuicke
afröjd hvarföre något arbete icke kunde företagas för dess ord—
nande utan måste dermed. uppskjutas till våren.

Vid sjukstugan i Degerfors, der platsen röjdes ren från ris och
skräp, verkställdes utstakning till parkanläggning enligt af Lands—
berg uppgjord ritning. :

Derefter upptogs en del gångar. Brytning af sten kunde ej
medhinnas medan jag var der, men arbetet dermed skulle verk—
ställas sedan.

Vid nya likarebostaden (f. d. Högbergska gården) utstakades
platsen: enligt Landsbergs ritning, hvarefter gangar upptogos, ra—
batter och grupperingar for blommor och prydnadsbuskar iord—
ningställdes, flyttning af 5 storre träd och toppning af alla gamla
träd utfördes. ; : å

Toppnirg af träd och buskar har äfven verkställts vid förra
läkarebostaden.

— Vid Degerfors folkskola och hos inspektor Carlson lemnades
undervisning angående beskäring af träd och buskar m. m.

_

h