OCR Output

is o se
— Åt hemmansegaren Jakob Olofsson, Norrbrännan, meddelades
råd angående förberedande arbeten för tilltänkt trädgårdsanliiggning.
— Hos kyrkoherden A. Bjorzén, Malå, verkställdes klippning af
bersåer och buskpartier.
På begrafningsplatsen i Malå företogs khppmng af häckar.
Hos inspektor C. A. Lindblad utfördes ritning och planterings—
förslag till trädgårdsanläggning.
Hos giastgifvaren P. J. Bergström, Malåträsk, utfördes ritning
och planteringsforslag.
Till kyrkovärden P. Johansson lämnades ritning och plante—
r mgsforslag
Till hemmansegaren P. Bergstrom lämnades ritning och plan—
teringsforslag.
Hos kommissarien C: G. Sparrman, Malå, utfordes klippning af
bersåer och buskpartier.

Åt fjerdingsman E. Holmlund, Malå meddelades råd samt hem
förskrefvos växter till den blifvande anlaggnmgen

Hos hemmansegaren O. Bjorklund, Talliden, Jörn; uppc]ordes
ritning och planteringsförslag till tradgårdsanlaggnmg Växter hem—
forskrefvos.

At handlanden A. Jansson, Jörn, lämnades ritning och plante—
11ngsf0rslag

AtS.E.Carlsson, Jorn ,lamnadeslikaledes ritning & planteringsforslag.
~Till Ångbryggerls filial i Jörn lämnades ritning och
kostnadsförslag till trädgårdsanläggning.

Till handlanden N. G. Pettersson lemnades ritning och plan—
teringsforslag.

Åt J. Larsson, Jörn, utfördes ritning och planteringsforslag.

At byggmastaren N G. Sjogren, Jorn, lämnades förslag till
trädgårdsanläggning.

Åt bagaren C H. Lmdbelg, Jörn, lamnades ritning— och plan—
teringstorslae.

Hos handlanden Albert Svensson, Öster Jorn utfördes klippning
af häck och buskpartier.

På begrafningsplatsen i Jörn företogs kllppnmg af häckar.

Klockaren G. Grundström besoktes. Klippning af bersåer å
buskpartier i skolträdgården företogs.—

Hos W. Utterstrom företogs klippning af häck och berså.

Kommunalordföranden J. Holmlund, Aliden, besöktes för häck—
klippning. —

Hemmansegaren J. Granberg, Åhden besöktes för samma än—
damål som föregående.

Hos kronolänsman A. Nordell, Jörn, toretoga klippning af häc—
kar samt beskäring i parken.

Under året har genom mig hos olika personer inom norra di—
_striktet blifvit planterade 940 parkträd, 11 frukttrad, 992 pryd—
nadsbuskar, 1,525 smultronplantor, 63 örtartade växter, 290 bär—
buskar, 492 häckväxter eller tillsammans 4,313 stycken.