OCR Output

SK tÄR&

Inspektor Boström, Bodbyn, besöktes jemväl, och meddelades
råd för flyttning af bärbuskar samt bestämmande af plats for 5
parkträd samt för 3 äppleträd, som äfven hemforskrefvos.

Handlanden G. W. Andersson, Brobacken, besöktes för beskä—
ring af bärbuskar samt gallring i parken.

Hos handlanden Knut Andersson, Bygdsiljum, uppgjordes rit—
ning till park och köksträdgård, upptagning af gångar, sådd af
gräsfrö, sådd i köksträdgården, samt sådd af blomsterfrö, plante— |
ring af hiigg och rönn, som togos från skogen verkställdes.
och buskar reqvirerades för komplettering af den nya anläggningen.

Hos inspektor N. J. Andersson, Bygdsiljum, företogs gallring i /
parken samt beskäring af bärbuskar och klippning af häck. i

Hos handlanden Alb. Lundström i Kvarnbyn uppgjordes rit— /
ning och planteringsförslag, upptagning af en del gångar företogs, /
plantering af 223 rönnbuskar verkställdes. Dessutom sådd af /
blomsterfrö. |

Hos hemmansegaren A. Lundström, Kalfträsk, uppgjordes rit— /
ning och planteringsförslag, plantering företogs af 45 st. häggar /
samt 24 st. rönnar tagna från skogen, sådd af och blom— |
stnrfrö. För komplettering af planteringen reqvirerades 25 st. bär— |
buskar, 100 Caragana till häck, samt 2 st. äppelträd. 2 d

_ Hos,. hemmansegaren C.: J, Lundström, Kalftrisk, utstikades
en plan till trädgård och uppgjordes ritning och planteringsförslag. |
Dessutom planterades 35 st. rönnar och 13 häggar. För plante— |
ringens komplettering reqvirerades 25 st. bärbuskar, 100 st. Ca— |
ragna till häck och 2 st. äppelträd. k 4 |

Hos hemmansegaren Carl Andersson voro arbetena desamma
som hos föregående. ¬

Til hemmansegaren A. W. Lundstrom lämnades råd angående
förberedande arbeten för tilltänkt tradgardsanliggning, — barbuskar
reqvirerades för densamma. å

_Hos kapten Axel Landergren, Ratan, utvidgades den forutva—
rande anläggningen. Plantering af 8 st. bärbuskar samt 3 pryd—
nadsbuskar, sådd af gräsmattor och blomsterfrö samt såning i köks—
trädgården. t

Hos kommissarien Ludvig Wahlberg foretogs gallring at busk—
partier samt beskäringar i parken.

Hos kontraktsprosten A. H. Sandström, Bygdeå, planterades
200 häggbuskar, 1 syrén, 4 lönnar, 2 sibiriska äppleträd, 60 Ca—
ragana.

_ PA begrafningsplats. utfördes plantering efter af läns—

trädgårdsmästaren Landsberg uppgjord ritning 61 prydnadsbuskar,

7 bjorkar, 2 lonnar, 66 ronnar planterades.

Sådd af 194 meters Caragana hick féretogs. Fröen voro där
på orten förra hosten af skolbarnen insamlade. ) täRT