OCR Output

a åT 02

— Hos J. Forssell, Krångfors, voro göromålen af enahanda be—
skafftenhet som hos föregående. i

Handlanden J. Carlsson, Kåge, har besökts i och för utstak—
ning af en anläggning samt planteringsförslag.

Hos Kyrkoherden C. W. Elfgren i Löfånger fortsattes med den
der föregående hösten påbörjade anläggningen; enligt af länsträd—
gårdsmästare Landsberg uppgjord ritning. I nyanläggningen plan—
terades 88 prydnadsbuskar, 7 sibiriska äppelträd, 4 körsbärsträd,
20. bjorkar. I kokstradgarden planterades 722 jordgubbsplantor,
160 hallonplantor samt rabarber och 10 bärbuskar; såning af gräs—
mattor, sådd i köksträdgården. De under förra hösten planterade
sticklingar af bärbuskar visade växtkraft. ¬

Mellan prestgården och begrafningsplatsen planterades en allé,
bestående af 40 st. lagerpoppel. På begrafningsplatsen utfördes
åtskilliga planteringar.

En rad träd på hvarje sida om midtelgångarne, bestående af
97 rönnar. De träd, som der voro förut planterade, voro mindre
vackra och flyttades åt sidoalléerna.

Hos komminister A. J. Rothén fortsattes den under förra hö—
sten af länsträdgårdsmästaren Landsberg påbörjade tradgardsan—
läggningen, hvarvid planterades 45 prydnadsbuskar, 4 rosor, 6 st.

parkträd, verkställdes gallring af bärbuskar, utstakning och upp—
tagning af blomstergrupper. 3

Hos kommissarien M. Norén planterades häck af 100 Caraga—
na, en berså af 25 almplantor, 3 prydnadsträd, 7 prydnadsbuskar,
10 perennaväxter och 4 krusbärsbuskar.

Hos ingeniör E. G. Huss, Udden, verkställdes uppmätning af
plan, ritning och planteringsförslag till trädgårdsanläggning, kant—
huggning af gångar, plantering af 18 jordgubbsplantor, 5 syrener,
sådd af köksträdgården och beskäring af bärbuskar. +

. Hos kommunalordföranden G. A. Ronnmark utfordes ritning
och planteringsforslag till trädgårdsanläggning.

Hos gästgifvaren Ferd. Andersson i Grimsmark planterades
11 st. prydnadsbuskar, 1 lagerpoppel, 10 häggar, :20 syrener, verk—

ställdes sådd af gräsmattor, kanthuggning ef äldre sådana, sådd af
i blomsterfrö, meddelades råd angående sådd af köksträdgården.

Hos kyrkoherden P. O. Källström i Burträsk utfördes ritning
och planteringsförslag till trädgårdsanläggning, upptagning af gan—
gar och sådd af gräsfrö verkställdes, träd och buskar reqvirerades

till den nya anläggningen, gallring och beskäring i parken utfördes.

Pastor Sundelin besöktes och meddelades råd angående gall—
ring och beskäring i trädgården.

} Riksdagsmannen N. Boström i Bodbyn besöktes för utvidgande
af den der förut varande trädgården, hvartill ritning och plante—
ringsförslag uppgjordes, gångarna utstakades och upptogos, en köks—
trädgård anlades: samt besåddes, plantering af rabarber, gräslök
~samt blomsterplantor som der voro uppdragna verkställdes. Växter
för den utvidgade trädgården hemförskrefvos. §