OCR Output

—>. 46 >—

hafva for detta ändamål hemtagits flera af de efter våra klimat—
förhållanden mest lämpliga sorter.
Handlanden Jonas Sidenmark har besökts & sitt hemman i
Sörböle hw/a_u‘s plan' uppmätts för trädgårdsanläggning.
Jägmästaren U. Tilly, Lejonström, har besökts två gånger, hvar
vid lemnades råd om skötsel af drifbänk, skolning at plantor i den—
samma, beskärning af bärbuskar samt gallring och klippning at
häckar, jämte flyttning af en större alm. f
Vidare har uppgjorts ritning för ändring i trädgården, samt— /
undervisning af djupgräfning af ett smultronland. I denna träd— .
gård finnes bland andra äfven äppelträd, och hafva dessa i år, /
' särskildt ett Säfstaholms och ett Alexandersäpple, gifvit rätt mån— .
ga och ganska väl utbildade trukter.

Konsul H. Häggbom har börjat med anläggande af träåskola,_å
och har för detta ändamål genom mig reqvirerats ganska många /
hundra små plantor af olika sorter. ‘

Frösådder hafva foretagits af några sorters träd och buskar, /
i synnerhet bör nämnas, att sådd af lönn har gått utmärkt, och /
finnes nu ett ganska stort antal på tillväxt, vi få hoppas att dessa /
träd, som här at fron uppdragits komma att blifva hardigare och |
äga mer motståndskraft än de, som hemförskrifvas söder ifrån.

Målaren J. A. Torneus har besökts för beskäring af bärbuskar, |
omflyttning af en del sAdana,. samt klippning af en: syrénhäck:

Kapten A. Nydahl har besökts för gallring af träd i parken
samt klippning af buskpartier, beskäring af bärbuskar samt klipp—
ning af en berså.

Hos kapten Klockhoff, Ursviken, har planterats tio stycken
bärbuskar.

Hos kapten Sandström, Ursviken, plantering af 3 Cytisus, som
där voro uppdragna af frö.

Tullvaktmästaren G. Wallman, Ursviken, lemnades råd för ord—
nande af dervarande tridgard samt planteringsforslag.

Disponenten H. Nilsson, Kåge, har besökts för uppgörande af
ritning till park och köksträdgård jemte plantering af bär och
prydnadsbuskar. Likaledes har verkstälts utstakning till en allé,
för hvilket ändamål träd reqvirerats, och kommer planteringen att
verkställas nästa vår. j

Inspektor Carl Westerlund å Klemensnäs har besökts för plan—
tering at bärbuskar, smultronplantor, prydnadsbuskar samt rabarber.
Gräfning och gödsling af der befintliga buskpartier jämte förbätt—
ring af gamla gräsmattor sådd af blomsterfrö samt sådd af koks—
trädgården. Klippning af bersåer samt kanthuggning af gångar.

Gästgifvaren P. A. Forssell, Krångfors, har besökts vid två till—
fällen för utvidgning af dervarande anläggning, därvid upptagning
af gångar, plantering af träd utefter landsvägen, samt klippning af
berså, kanthuggning af gräsmattor samt grusning af gångarna ut—
fördes. ;