OCR Output

t — — —459 —

till kanalen norr om staden, hvaraf hälften bestående af björk
planterades under våren.

. . Postvaktbetjenten K. A. Backman, gamla staden, har besökts
for anläggning och sådd af drifbänk, sådd af blomsterfrö samt om—
läggning till en del af gamla trädgården.

— Gamla bärbuskars delning och omplantering. .

Plantering af en hallonhäck, delning och plantering af törn—
rosor, gallring och beskäring af syrénhäckar. Hos pastor Mark—
gren, likaledes gamla staden, har gallring och beskäring af en del
trad samt syrénhickar verkstillts.

Hemmansegaren J. A. Nilsson i Karlgård har besökts för upp—
mätning af plan till trädgårdsanläggning, uppgjort ritning samt ut—
stakning af densamma. ;

Åt fröken Hanna Hortelius har biträde lämnats för anläggning
af dritbänk, sådd i densamma, klippning af berså och häck samt
sådd af tidiga ärter.

”Till gästgifvaren J. Berglund har råd lämnats för ordnande af
trädgården, såning af gräsfrö samt plantering af blomsterplantor.

Kommissarien J. 0. Grenholm har besökts för beskuggande af
fruktträd för första vårsolen, klippning af häck samt uppmätning
Eaf plan och ritning utförd för tillokning af nuvarande trädgård.
Herr Grenholm har i sin trädgård att uppvisa ganska många slag
af fruktträd jemte träd och prydnadsbuskar af sallsyntare arter
och synes hans arbete och omsorg om sina plantor kronas med
framgång. I den nya anläggningen kommer hufvudsakligast frukt—
träd att planteras, då läget dertill synes särskildt lämpligt.

Hos konsul E. Billow har utstakning af trädgårdsanläggning
& gårdstomten i staden verkställts tillika med plantering af bär—
buska”, erhållna genom gallring och beskäring af sådana vid hans
landtstiille i Ursviken, en anläggning som i sanning kan kallas ena—
stående, bygd som den är mellan stenar och stenterasser, omkring
hvilka frodas bärbuskar, fruktträd, hallon och jordgubbar. Här
råder äfven en förstklassig växtlighet, hvilket bevisas af de finare
bärsorterna som—i år lemnat utmärkt vacker frukt. Afven förtje— '
nar att nämnas ett träd af klarbär (körsbär), som lemnat mycket
vacker skord, och var det en glädje se det lilla vackra trädet
häruppe i norden, befinna sig i högsta möjliga välmåga, och ger
mig ofvanstående anledning hoppas, att Skellefteå stad med om—
gifning med sina lämpliga lägen och skyddande platser, samt egar—
nas intresse för trädgårdsodling kommer att kunna framvisa vackra
prof.
Handlanden E. A. Eriksson har begärt och erhållit ritning och
planteringsforslag till sin tomt, jämte jordslagning af hemkomna växter.
Handlanden J. G. Sidenmark har besökts för utvidgande af
trädgården, belägen å hans landtställe på Morön, utstakning af gån—
gar samt planteringsförslag. Klippning af bersåer och beskäring
åf bärbuskar. Ofvanstående anläggning, belägen på södra sidan
af Skellefteå elf, synes limpa sig särdeles val for fruktodling och