OCR Output

>> 014 .

prestgård, hos handlanden K. E. Lind, konsul E. Forssell, vid folk—
skolan och å kyrkogården.

Den 24 September uppgjordes ritning till trädgårdsanläggning vid
Sörbyn i Nordmaling.

Den 26 Sept.—3 Oktober omlades gräsplaner vid länsresidenset.

Den 4 Okt. verkställdes beskäringar hos fabrikör J. A. Pettersson,
Fridhem.

Den 5 , . verkstiilldes vid Sofichem. >

Den:‘6 . . å y hos handl. G. T.

Den 10—15 Okt. omlades trädgården vid Hörnefors bruk och plan—
terades derstädes 65 parkträd, 11 fruktträd, 60 bär—
buskar och 64 prydnadsbuskar. Beskäring och gall—
ring blef verkställd å gamla planteringarne och gräs—

frö såddes. — Åt sågställaren Hörnsten uppgjordes /

en ritning.

Sammanlagda antalet genom min försorg planterade växter .
utgör: 328 parkträd, 46 fruktträd, 371 bärbuskar, 464 prydnadsbuskar, |

1200 häck växter och 100 sparrisplantor.

Hemförskrifna genom mig äro 281 parkträd, 79 fruktträd, 109 /

bärbuskar, 381 prydnadsbuskar, 800 häckväxter och 357 örtartade
växter. '
14 ritningar äro under detta år uppgjorda af mig.
Utom jernvägsresor har jag tillryggalagt en väglängd af 64,;
Umeå den 19 december 1898.
b oie Vordsammast
C. H. Landsberg.

Till Westerbottens läns Kongl. Hushållningssällskaps
Förvaltningsutskott Umeå. i

För år 1898 får jag härmed vördsamt afgifva töljande berät—

telse öfver min verksamhet som länsträdgårdsmästare i länets norra

distrikt.

Enligt förvaltningsutskottets uppgjorda plan har tjenstgörings—
området innevarande år omfattat Skelletteå stad och socken, Löf—
ånger, Nysätra, Burträsk, Byske, Jörns, Norsjö, Malå samt Bygdeå
socknar. ;

Ofver forriittningarna lämnas foljande redogörelse.

För Skellefteå stad har uppgjorts ritning och kostnadsförsla
till en esplanad, samt till plantering af allé från staden i riktning
åt kyrkan så långt stadens område räcker. Jepa

Kostnadsförslag har uppgjorts till plantering af en rad träd
vester om staden, fran Skeilefteå elf eller från det s. k. tjarhofvet

*